Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.06.2013  № 412
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за № 1069/23601

  Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

  Відповідно до підпункту 4.3.1 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання підпункту 169.1 пункту 169 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом, що додається.

  2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Міністр

  В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 19.06.2013  № 412

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за № 1069/23601

  МЕТОДИКА розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Методика визначає механізм формування тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень) і застосовується під час встановлення органами виконавчої влади тарифів на послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

  Ця Методика не застосовується під час формування тарифів на перевезення пасажирів у моторвагонному рухомому складі (категорії Інтерсіті+, Інтерсіті, регіональний поїзд, приміський поїзд).

  1.2. Розрахунок економічно обґрунтованого рівня тарифів на перевезення пасажирів у поїздах локомотивної тяги здійснюється за такими категоріями вагонів та поїздів:

 • у внутрішньому сполученні в загальних вагонах (у складі нічних пасажирських поїздів);
 • у внутрішньому сполученні в загальних (сидячих) вагонах (у складі нічних пасажирських поїздів);
 • у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах (у складі нічних швидких і нічних пасажирських поїздів);

  у внутрішньому сполученні в купейних вагонах (у складі нічних експресів, нічних пасажирських і нічних швидких поїздів);

  у внутрішньому сполученні у вагонах СВ (у складі нічних експресів, нічних швидких і нічних пасажирських поїздів);

  у внутрішньому сполученні в денних поїздах (у вагонах 1, 2 і 3 класів у поїздах класу регіональний експрес).

  1.3. Тариф містить квиток (з виокремленням інфраструктурної і локомотивної складових) та плацкарти (з виокремленням інфраструктурної і вагонної складових).

  1.4. Ця Методика базується на методі, розрахованому на основі витрат (собівартості).

  1.5. Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів перевезення пасажирів, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) у плановому періоді. До розрахунку тарифів входить плановий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення перевезення пасажирів залізничним транспортом та виконання інвестиційних програм у період регулювання.

  Тарифи визначаються без урахування податку на додану вартість, страхового збору (страхового платежу), плати за продаж проїзного документа (комісійного збору), плати за користування комплектом постільних речей та інших послуг, що надаються суб’єктом господарювання.

  1.6. Тарифи, визначені за цією Методикою, повинні забезпечувати:

 • покриття економічно обґрунтованих витрат на перевезення пасажирів;
 • отримання передбаченого планом прибутку, достатнього для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності;

  сплату всіх податків, зборів (обов'язкових платежів) та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України.

  1.7. Терміни, наведені в цій Методиці, вживаються в таких значеннях:

 • базовий період — календарний рік, який передує прогнозному (планованому) періоду;
 • вагонна складова тарифу — частина вартості проїзду, що компенсує витрати на утримання та експлуатацію пасажирських вагонів;

  витрати по операціях руху — витрати на операції перевізного процесу, які виникають у процесі руху поїзда;

  витрати по початково-кінцевих операціях — витрати на операції перевізного процесу, які мають місце до відправки поїзда в рейс та після прибуття його з рейсу;

  інвестиційний проект — комплекс заходів, підготовлений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту загального користування у сфері перевезення пасажирів, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність за державними регульованими тарифами, щодо його розвитку, зокрема зниження технологічних витрат, технічного обслуговування, будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів інфраструктури та/або придбання (модернізації) залізничного рухомого складу у цій сфері, поліпшення якості послуг тощо, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

  інвестиційна складова — кошти, що передбачені для фінансування капітальних вкладень, які спрямовуються на розвиток виробничої діяльності у сфері перевезення пасажирів, є складовою розрахункового прибутку (додатково до амортизаційних відрахувань) та направляються на реалізацію затверджених у встановленому порядку інвестиційних програм;

  інфраструктурна складова тарифу — частина вартості проїзду, що компенсує витрати на утримання та використання об’єктів інфраструктури щодо пасажирських перевезень;

  квиток — частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона та поїзда, що компенсує витрати на переміщення вагона;

  локомотивна складова тарифу — частина вартості проїзду, що компенсує витрати на утримання та експлуатацію локомотивів щодо пасажирських перевезень;

  плацкарта — частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона, поїзда, що компенсує витрати на підготовку в рейс та обслуговування вагона;

  структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із перевезенням пасажирів у прогнозному (планованому) періоді, які групуються за статтями, визначеними відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України, та планованого прибутку з урахуванням інвестиційної складової;

  тариф пасажирський — вартість перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в усіх категоріях пасажирських поїздів та вагонів.

  ІІ. Оцінка рівня фактичної собівартості перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому (крім приміського) сполученні

  2.1. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат на перевезення пасажирів, визначаються та відображаються згідно із Законом України «Про природні монополії»( 1682-14 ), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»( z0027-00 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (далі — П(С)БО 16 «Витрати»), та іншими нормативно-правовими актами та інструкціями з калькулювання собівартості перевезень на залізничному транспорті та рішеннями щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання собівартості з урахуванням особливостей, установлених цією Методикою.

  2.2. До складу витрат не можуть бути включені:

 • суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 • суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
 • суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

 • суми нестачі та втрат від псування цінностей;
 • вартість реалізованих виробничих запасів;
 • витрати з утримання об’єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  2.3. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»( z0027-00 ) перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезення пасажирів установлюються Укрзалізницею. Доходи та витрати з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України обліковуються у галузевій статистичній звітності.

  2.4. Собівартість перевезення одного пасажира залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень) розраховується за формулою

  ,

  (1)

 • де
 • ,

  -

  інфраструктурні складові (відповідно) квиткової та плацкартної частин по початково-кінцевих операціях, грн;

  -

 • локомотивна складова квиткової частини по початково-кінцевих операціях, грн;
 • -

 • вагонна складова плацкартної частини по початково-кінцевих операціях, грн;
 • ,

  -

  інфраструктурна та локомотивна складові квиткової частини по операціях руху за вагоно-км, грн;

  -

 • вагонна складова плацкартної частини по операціях руху за вагоно-км, грн;
 • ,

  -

  інфраструктурна та локомотивна складові квиткової частини по ОР за тонно-км, грн.;

  -

 • вага брутто пасажирського вагона відповідного типу, тонн;
 • -

 • середня населеність пасажирського вагона відповідної категорії за звітний період, осіб;
 • L

  -

 • відстань перевезення, км;
 • -

  середня маршрутна швидкість нічного пасажирського поїзда відповідно до класифікації, визначеної правилами перевезення пасажирів, км/год;

  -

 • маршрутна швидкість поїзда відповідної категорії, км/год.
 • ІІІ. Оцінка рівня собівартості перевезень пасажирів у прогнозному (плановому) періоді

  3.1. Визначення планових величин кожної окремої складової собівартості пасажирських перевезень здійснюється розрахунково-аналітичним методом, згідно з яким розмір складових визначається за результатами аналізу рівня фактичних витрат у базовому періоді з урахуванням необхідності їх коригування у прогнозному (плановому) періоді.

  3.2. Коригування проводиться з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного й соціального розвитку України та змін обсягів перевезень.

  3.3. Планова величина витрат на оплату праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, визначається за формулою

  ОП=ФОПхК,

  (2)

 • де
 • ФОП

  -

 • фонд оплати праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, за базовий період, грн;
 • К

  -

  коефіцієнт коригування, який встановлюється розрахунковим методом на основі положень галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілок залізничників і транспортних будівельників на прогнозований (плановий) період.

  Визначення розміру відрахувань на соціальні заходи здійснюється нормативним методом у межах норм та нормативів, передбачених чинним законодавством.

  3.4. Планова величина матеріальних витрат визначається за формулою

  МВ=(М+П+Е)хgхIпром/100,

  (3)

 • де
 • М

  -

 • витрати на сировину і матеріали у базовому періоді, грн;
 • П

  -

 • витрати на паливо у базовому періоді, грн;
 • Е

  -

 • витрати на електроенергію у базовому періоді, грн;
 • Іпром

  -

  індекс цін виробників промислової продукції у прогнозному (плановому) періоді, %;

  g

  -

  коефіцієнт зміни обсягу перевезень пасажирів (визначається як співвідношення прогнозного обсягу перевезень до фактичного обсягу в базовому періоді).

  3.5. Планова сума амортизаційних відрахувань визначається, виходячи з їх величини за базовий період, з урахуванням залишкової вартості та строку корисного використання, програм оновлення та вибуття основних засобів впродовж прогнозного (планового) періоду.

  3.6. Визначення планового розміру інших витрат у прогнозному (плановому) періоді здійснюється на підставі фактичних витрат у базовому періоді з урахуванням змін обсягів перевезень, основних прогнозних макропоказників економічного й соціального розвитку України.

  ІV. Оцінка планового прибутку для врахування в тарифах на перевезення пасажирів та розрахунок тарифу

  4.1. Розрахунковий прибуток визначається за формулою

  РП=ІС+ПК+ІП,

  (4)

 • де
 • РП

  -

 • розрахунковий прибуток, грн;
 • ІС

  -

  інвестиційна складова, грн;

  ПК

  -

 • витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу, грн;
 • ІП

  -

 • сума коштів на інше використання прибутку, грн.
 • 4.2. Інвестиційна складова використовується на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів підприємств, які задіяні в перевезеннях пасажирів, та на принципах повернення позикового капіталу.

  4.2.1. Інвестиційна складова визначається на основі розроблених у встановленому порядку інвестиційних проектів і розраховується за формулою

  ІС=К-А-І,

  (5)

 • де
 • К

  -

  загальна сума коштів для фінансування інвестиційних проектів у прогнозному (плановому) періоді, грн;

  А

  -

 • амортизаційні відрахування у прогнозному (плановому) періоді, грн;
 • І

  -

  кошти інших джерел фінансування інвестиційних проектів, крім власних коштів, які передбачається отримати у прогнозному (плановому) періоді, грн.

  Загальна сума коштів для фінансування інвестиційних проектів у прогнозному (плановому) періоді визначається за формулою

  К=ФІП+ПКт,

  (6)

 • де
 • ФІП

  -

  кошти, необхідні для фінансування капітальних інвестицій, передбачені інвестиційним проектом у частині перевезення пасажирів, грн;

  ПКт

  -

 • кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу, грн.
 • 4.2.2. Кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу розраховуються за формулою

  ,

  (7)

 • де
 • j

  -

 • кількість договорів на залучення позикового капіталу (j = 1, 2..., m);
 • ПКтj

  -

  розмір відшкодування основної суми позикового капіталу за j — договором протягом періоду регулювання, грн. Значення ПКт затверджується Мінінфраструктури з урахуванням графіка повернення позикового капіталу.

  Сума коштів для повернення позикового капіталу не може перевищувати суму власних коштів, призначених для фінансування інвестиційного проекту.

  4.2.3. Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційного проекту державної підтримки та/або коштів спеціального фонду Державного бюджету України, не підлягають включенню до інвестиційної складової.

  Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційного проекту державної підтримки та/або коштів спеціального фонду державного бюджету, які надаються на зворотній основі, належать до позикового капіталу.

  4.2.4. Сума коштів для фінансування інвестиційних проектів визначається на підставі розроблених у встановленому порядку інвестиційних проектів.

  4.3. Витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу, у прогнозному (плановому) періоді визначаються відповідно до укладених договорів з фінансовими установами.

  4.4. Сума коштів на інше використання прибутку в складі розрахункового прибутку встановлюється за умови її обґрунтованості та відповідно до затверджених фінансових планів підприємств, які задіяні в перевезенні пасажирів, у встановленому законодавством порядку.

  4.5. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому (крім приміського) сполученні визначається на основі собівартості перевезень у прогнозному (плановому) періоді з урахуванням коефіцієнтів розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової та розрахункового прибутку без інвестиційної складової за формулами

  ,

  (8)

 • де
 • кінв
 • -

 • коефіцієнт розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової;
 • ,

  (9)

 • де
 • -

  витрати на пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського) сполученні у прогнозному (плановому) періоді, грн;

  -

 • ставка податку на прибуток, %;
 • ,

  (10)

 • де
 • -

  витрати на пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського) сполученні у базовому періоді, грн;

  -

  питома вага залежних витрат у поточних витратах на пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського) сполученні за базовий період, частка;

  -

  питома вага амортизаційних відрахувань у поточних витратах на пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського) сполученні за базовий період, частка;

  -

  питома вага витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у поточних витратах на пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського) сполученні за базовий період, частка;

  Ізп

  -

 • зростання розміру заробітної плати, %;
 • ,

  (11)

 • де
 • -

 • коефіцієнт розрахункового прибутку без інвестиційної складової.
 • Директор Департаменту економіки та фінансів

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...