Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про Міністерство промислової політики України, Президент УкраїниУказ  Президента України

Про Міністерство промислової політики України

1. Затвердити Положення про Міністерство промислової політики України (додається).

2. Установити, що Міністерство промислової політики України є правонаступником Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, що реорганізується.

3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої акти у відповідність із цим Указом, а також підготувати пропозиції стосовно внесення змін до відповідних указів Президента України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 19 липня 2013 року № 389/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 19 липня 2013 року № 389/2013

ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство промислової політики України

1. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну промислову політику.

2. Мінпромполітики України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічними посланнями Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Мінпромполітики України є забезпечення формування та реалізація державної промислової політики, зокрема, у сферах машинобудування, машинобудування для агропромислового комплексу, хімічної, гірничо-металургійної, легкої, деревообробної промисловості та інших сферах промисловості відповідно до законів.

4. Мінпромполітики України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах своїх повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах своїх повноважень зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить аналіз стану та тенденцій промислового розвитку України, секторів і сфер промисловості, розробляє пропозиції щодо пріоритетів розвитку та реформування промислового сектору економіки, здійснює прогнозування розвитку промислового комплексу України і сфер промисловості та підготовку відповідних планів і програм, забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань;

6) проводить аналіз стану конкурентоспроможності сфер промисловості, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо її підвищення;

7) здійснює в межах своїх повноважень управління у сфері наукової та інноваційної діяльності, відповідає за рівень науково-технічного розвитку сфер промисловості;

8) виступає в межах своїх повноважень відповідно до законодавства замовником та організовує проведення державних наукової та науково-технічної експертиз;

9) визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу сфер промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;

10) формує програми науково-технічного розвитку відповідних сфер промисловості та організовує їх виконання;

11) забезпечує координацію роботи з підготовки та реалізації проектів у промисловому секторі економіки, що передбачають залучення іноземних кредитів під державні гарантії;

12) забезпечує в межах, визначених законодавством, проведення експертизи та відбору інвестиційних проектів у промисловому секторі економіки, що потребують державної підтримки;

13) визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки;

14) організовує розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення;

15) готує пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку сфер промисловості;

16) готує та подає в установленому порядку в межах своїх повноважень пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня;

17) доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів, що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня, і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

18) виконує функції технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка (підтвердження) відповідності, управління якістю) у межах повноважень, визначених законом, у промисловому секторі економіки;

 • 19) розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки;
 • 20) бере участь у:
 • підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у сфері промисловості;

  формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення;

  розробленні державних програм розвитку Автономної Республіки Крим, областей, спрямованих на розвиток промисловості;

  розробленні і здійсненні заходів із забезпечення економічної безпеки держави та детінізації економіки;

  формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму на ринках промислової продукції, сприянні розвитку конкурентних відносин;

  формуванні державної інвестиційної політики у промисловому секторі економіки, розробленні пропозицій щодо обсягів державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік, здійсненні контролю за ефективним використанням державних капітальних вкладень;

 • формуванні державної інноваційної та науково-технічної політики в промисловому секторі економіки;
 • здійсненні разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів цін виробників промислової продукції;

  21) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції;

  22) здійснює у передбачених законом випадках ліцензування певних видів господарської діяльності, видає документи дозвільного характеру, розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів з цих питань;

 • 23) здійснює в межах своїх повноважень видачу документів дозвільного характеру;
 • 24) забезпечує в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;

  25) бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна — ЄС, утворених в рамках міжнародних договорів;

 • 26) забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;
 • 27) забезпечує реалізацію політики з питань розвитку зовнішньої торгівлі промисловою продукцією, аналізує її ефективність з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних сфер промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

  28) вживає заходів до розвитку машинобудування, машинобудування для агропромислового комплексу, хімічної, гірничо-металургійної, легкої, деревообробної промисловості та інших сфер промисловості відповідно до законів;

 • 29) бере участь у:
 • роботі із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту промислової продукції;
 • розробленні пропозицій щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами у сферах промисловості та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

  забезпеченні в установленому порядку захисту економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарювання;

 • формуванні державної політики у сфері експортного контролю;
 • формуванні державної оборонно-промислової політики;
 • розробленні пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, визначенні його напрямів, форм і обсягів;

  30) організовує та координує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сферах промисловості;

  31) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;

  32) спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

  33) бере участь у підготовці та забезпеченні роботи відповідних національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

  34) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів у сферах промисловості, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

  35) бере в установленому порядку участь у підготовці пропозицій щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних промислових підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном із частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

  36) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо участі України в діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

 • 37) інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної промислової політики;
 • 38) забезпечує в межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

  39) вживає заходів щодо залучення в установленому порядку громадськості до обговорення питань, що належать до його компетенції;

  40) сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної промислової політики;

 • 41) забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Мінпромполітики України;
 • 42) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінпромполітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінпромполітики України;

  43) здійснює управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, які належать до сфери управління Мінпромполітики України;

  44) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Мінпромполітики України, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

 • 45) ініціює створення державних господарських об’єднань;
 • 46) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у промисловому секторі економіки, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, затверджує їх статути (положення), у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

  47) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори у сферах промисловості;

  48) проводить корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління, у випадках, визначених законодавством;

  49) вносить пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо призначення і звільнення керівників державних господарських об’єднань;

  50) визначає повноважних представників держави в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні, забезпечує їх обрання (призначення), надає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;

  51) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації;

  52) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому;

  53) приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;

  54) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три — п’ять років) державних підприємств, що належать до сфери його управління, та господарських структур, у встановленому порядку здійснює контроль за виконанням цих планів;

  55) проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, установ, організацій, а також державних господарських об’єднань, державних холдингових компаній, що належать до сфери його управління, та вживає заходів до поліпшення їх роботи;

  56) веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

  57) здійснює в межах своїх повноважень інші передбачені законом функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

  58) сприяє в установленому порядку залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промисловості;

  59) проводить моніторинг та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання у сферах промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринках;

 • 60) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення державної політики у сферах:
 • оборонно-промислового комплексу;
 • охорони праці;
 • пожежної безпеки;
 • охорони навколишнього природного середовища;
 • захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • вирішення питань цивільної оборони;
 • 61) здійснює відповідне методичне керівництво і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

  62) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством;

  63) здійснює повноваження суб’єкта нормування в будівництві у межах повноважень, визначених законодавством;

  64) бере участь у формуванні та реалізації в межах своїх повноважень державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, а саме:

 • затверджує галузеві програми підвищення енергоефективності у промисловому секторі економіки;
 • погоджує норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для промислових підприємств;
 • розробляє галузеві методики нормування, а також розробляє і затверджує типові норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у сферах промисловості;

 • 65) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та затверджує положення про них;
 • 66) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

  5. Мінпромполітики України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених і фахівців (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  2) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

  3) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України;

  4) користуватися відповідними базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

  6. Мінпромполітики України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, відповідними органами іноземних держав та міжнародних організацій.

  7. Мінпромполітики України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

  Накази Мінпромполітики України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ).

  Накази Мінпромполітики України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

  Накази Мінпромполітики України, видані в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

  8. Мінпромполітики України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

  Міністр має першого заступника Міністра та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозицій Міністра, і звільняються з посад Президентом України.

  У разі необхідності для забезпечення виконання Мінпромполітики України окремих завдань у Мінпромполітики України за рішенням Президента України вводиться посада заступника Міністра, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозиції Міністра, і звільняється з посади Президентом України.

  9. Міністр:

  1) очолює Мінпромполітики України, здійснює керівництво його діяльністю;

  2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України;

  3) визначає пріоритети роботи Мінпромполітики України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінпромполітики України, звіти про їх виконання;

  4) організовує та контролює виконання апаратом Мінпромполітики України Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

  5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

  6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінпромполітики України;

  7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінпромполітики України, доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

  8) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

  9) представляє Мінпромполітики України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

  10) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень між першим заступником Міністра та заступником Міністра (у разі введення), які вони здійснюють у разі його відсутності;

  11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінпромполітики України, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  12) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців і працівників апарату Мінпромполітики України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, до відзначення державними нагородами України;

  13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра — керівника апарату;

  14) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики України;

  15) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінпромполітики України доручення;

 • 16) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • 17) підписує накази Мінпромполітики України;
 • 18) організовує роботу колегії Мінпромполітики України і головує на її засіданнях;
 • 19) затверджує кількісний та персональний склад колегії Мінпромполітики України, інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів і положення про них;

  20) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, а також актів і доручень Президента України.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінпромполітики України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення) та заступника Міністра — керівника апарату. У разі потреби до складу колегії Мінпромполітики України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінпромполітики України, а також у встановленому порядку інші особи.

  Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінпромполітики України.

  Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінпромполітики України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та допоміжні органи.

  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

  11. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінпромполітики України затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структура апарату Мінпромполітики України затверджується Міністром.

  Штатний розпис та кошторис Мінпромполітики України затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

  Мінпромполітики України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

  Глава Адміністрації Президента України

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: