Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження примірної форми державного контракту на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням, Міністерство культури УкраїниМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 31.07.2013  № 709
 • Про затвердження примірної форми державного контракту на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням

  Відповідно до Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб"( 493/95-ВР ), Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням( 266-96-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 (із змінами), повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України ( 388/2011 ), затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити примірну форму державного контракту на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням, що додається.

  2. Взяти до уваги, що примірна форма державного контракту, затверджена цим наказом, носить рекомендаційний характер, і відповідно до статті 179 Господарського кодексу України( 436-15 ) сторони такого контракту мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови або доповнювати зміст.

  3. Унести до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 26 листопада 2004 року № 795( v0795280-04 ) "Про затвердження форм державних контрактів на придбання творів образотворчого, драматичного та музичного мистецтва на умовах державного замовлення" такі зміни:

  3.1 у назві слово "драматичного" виключити;

  3.2 у пункті 1 слова "та драматичного" виключити;

  3.3 у назві Державного контракту на придбання творів образотворчого та драматичного мистецтва на умовах державного замовлення слова "та драматичного" виключити.

  4. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

  5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Т. Г. Кохана.

  Перший заступник Міністра

  Т. Г. Кохан

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 31.07.2013 № 709

  ПРИМІРНА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО КОНТРАКТУ на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням

  м. Київ

  № ___________

  "___" ____________ 20__ р.

  Міністерство культури України, що у подальшому іменується як Замовник, в особі _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої особи)

  що діє на підставі Положення про Міністерство культури України ( 388/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 388, з однієї сторони та ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, (назва драматичного театру)

  що у подальшому іменується як Виконавець державного замовлення, в особі _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або іншої уповноваженої особи)

  що діє на підставі _______________, затвердженого _________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (найменування установчого документа, номер та дата його реєстрації)

  з другої сторони, в подальшому разом — Сторони, уклали цей державний контракт на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням (далі — Контракт) про наступне:

  1. Предмет і сума Контракту

  1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням з подальшою виплатою авторських гонорарів, відповідно до наказу Міністерства культури України від №:

  № п/п

  П.І. Б. автора твору драматичного мистецтва

  Назва твору драматичного мистецтва

  Сума, грн.

  1.2. Строк здійснення закупівлі — _________________________________________________

  1.3. Сума Контракту ___________________________________________________________ (вказати суму цифрами і прописом)

  1.4. Джерела оплати — за рахунок асигнувань, передбачених Мінкультури України у Державному бюджеті України на ________ рік за КПКВК ______ "____________________".

  2. Порядок здійснення оплати

  2.1. Розрахунки між Замовником та Виконавцем на закупівлю у _______ році драматичних творів на умовах державного замовлення здійснюються шляхом оплати 100% кошторисної вартості у розмірі _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________. (вказати суму цифрами і прописом)

  3. Права та обов'язки Сторін

  3.1. Замовник зобов'язаний:

  3.1.1. Здійснити фінансування витрат на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням в обсязі і порядку, що передбачені цим Контрактом.

  3.1.2. Прийняти акт виконаних робіт та копії усіх первинних та розрахункових документів відповідно до вимог, встановлених відповідним наказом Мінкультури України.

  3.2. Замовник має право:

  3.2.1. Отримувати доступ до первинної фінансової документації Виконавця, пов'язаної із закупівлею творів драматичного мистецтва.

  3.2.2. Перевіряти цільове використання коштів, що виділяються Замовником для виконання державного замовлення по закупівлі творів драматичного мистецтва.

  3.2.3. Контролювати здійснення закупівлі творів драматичного мистецтва у строки, встановлені цим Контрактом.

  3.2.4. Коригувати суму, визначену у п. 2.1 розділу 2 ( v0709734-13 ) цього Контракту, в разі зменшення бюджетних призначень.

  3.2.5. Замовник має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства та цього Контракту.

  3.3. Виконавець зобов'язаний:

  3.3.1. Здійснити закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням у повному обсязі згідно з даним Контрактом і кошторисом витрат у терміни, обумовлені цим Контрактом.

  3.3.2. Здійснити облік витрат на закупівлю творів драматичного мистецтва, забезпечити контроль за витратами бюджетних коштів, які виділяє Замовник.

  3.3.3. Письмово інформувати Замовника про надзвичайні обставини, які відбулися під час здійснення державного замовлення і вплинули на хід його виконання.

  3.3.4. Укласти з авторами творів драматичного мистецтва, що закуповуються згідно пункту 1.1 цього Контракту, авторські договори про передачу Виконавцю виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання творів драматичного мистецтва.

  3.3.5. Забезпечити облік, збереження і цільове використання творів драматичного мистецтва, придбаних за рахунок бюджетних коштів.

  3.3.6. На вимогу Замовника надавати інформацію щодо надання права на використання творів драматичного мистецтва, закупленого згідно пункту 1.1 цього Контракту, іншим театрам для поповнення їх репертуару.

  3.3.7. Використати виділені на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням кошти в місячний термін з дня надходження їх на рахунок Виконавця та в місячний термін (або інший строк, встановлений Замовником) подати Замовнику акт виконаних робіт, погоджений заступником Міністра, відповідно до розподілу обов'язків; виконавчий кошторис з постатейними витратами та копіями усіх первинних та розрахункових документів.

  3.3.8. Бюджетні кошти, виділені Замовником на закупівлю творів драматичного мистецтва, Виконавець зобов'язаний використати виключно за призначенням.

  3.3.9. Після реалізації державного замовлення подавати Замовнику квартальні та річну фінансову та бюджетну звітності в паперовому вигляді та на електронних носіях.

  3.4. Виконавець має право:

  3.4.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Контракту.

  3.4.2. Виконавець має інші права, що випливають із вимог чинного законодавства та цього Контракту.

  3.5. Виконавець може надавати право на використання творів драматичного мистецтва іншим театрам у межах строку дії авторського договору про передачу автором твору драматичного мистецтва Виконавцю виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання творів драматичного мистецтва, у разі, якщо таке право передбачено авторським договором.

  4. Відповідальність Сторін

  4.1. Замовник не несе відповідальність за зобов'язаннями Виконавця перед третіми особами.

  4.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Контрактом Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством та цим Контрактом.

  4.3. У разі використання не за призначенням коштів, виділених Замовником на закупівлю творів драматичного мистецтва за державним замовленням, Виконавець повинен повернути їх Замовнику з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час, що передував поверненню коштів.

  5. Форс-мажорні обставини

  5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не існували під час укладання Контракту та виникли поза волею Сторін і які Сторони не могли передбачити, а саме: законодавчі і нормативні акти України заборонного характеру у відношенні дотримання тих або інших умов даного Контракту, що вступили в силу після його укладання.

  6. Зміна умов Контракту

  6.1. Умови Контракту мають однакову юридичну силу для обох Сторін.

  6.2. За згодою Сторін до Контракту можуть бути включені інші умови.

  6.3. Жодна із Сторін Контракту не має права змінювати умови Контракту, а також передавати свої права за Контрактом третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

  6.4. Якщо інше прямо не передбачено Контрактом або чинним законодавством, зміни у Контракт можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Контракту.

  6.5. Зміни у Контракт набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Контракту, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Контракті або чинному законодавстві.

  6.6. Якщо інше прямо не передбачено Контрактом або чинним законодавством, Контракт може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Контракту.

  6.7. Контракт вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Контракту, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Контракті або чинному законодавстві.

  6.8. Одностороннє розірвання Контракту можливе лише у випадках, передбачених Контрактом та чинним законодавством.

  7. Порядок вирішення спорів

  7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів, консультацій, обміну листами.

  7.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами Контракту і щодо яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до чинного законодавства.

  7.3. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за Контрактом повинні бути розглянуті Сторонами протягом 20 днів з моменту отримання претензій.

  8. Строк дії Контракту

  8.1. Контракт набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих за Контрактом зобов'язань, але не пізніше "___" ___________ 20__ року.

  8.2. Контракт укладено і підписано у п'яти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник — Виконавцю, чотири примірники — Замовнику).

  8.3. Закінчення строку контракту не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Контракту.

  9. Інші умови

  9.1. У випадках, не передбачених цим Контрактом, Сторони керуються законодавством.

  9.2. Після підписання Контракту всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так або інакше стосуються Контракту, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Контракту.

  9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Контракті реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

  9.4. Усі виправлення в тексті Контракту мають юридичну силу лише за умови їх взаємного засвідчення представниками Сторін Контракту в кожному окремому випадку.

 • 10. Юридичні адреси, банківські реквізити Сторін
 • Замовник:

  Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19 Державна казначейська служба України МФО 820172 Особовий рахунок 90713180000001

  Виконавець:

  _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Рахунок за КПКВК ____________________ № ___________ МФО __________________

 • 11. Підписи Сторін
 • Від Замовника

  Від Виконавця

  ____________________________________ ____________________________________ (посада керівника або іншої уповноваженої особи)

  ____________________________________ (П.І. Б. посадової особи)

  М. П.

  ______________________________________ ______________________________________ (посада керівника або іншої уповноваженої особи)

  ______________________________________ (П.І. Б. посадової особи)

  М. П.

  Заступник директора Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти — начальник управління мистецтв

  М. Б. Швед

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: