Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 27.06.2013  № 621
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2013 р. за № 1206/23738

  Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України

  Відповідно до вимог Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки( 229/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229, та з метою підвищення якості і ефективності практичної підготовки слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, що додається.

  2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ забезпечити виконання вимог цього наказу.

  3. Скасувати наказ МВС України від 25 січня 2008 року № 30 ( v0030320-08 ) "Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України" (зі змінами).

  4. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Лекаря С.І.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ПОГОДЖЕНО Міністр освіти і науки України

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 27.06.2013  № 621

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2013 р. за № 1206/23738

  ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок організації практики і стажування слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (далі — ВНЗ) в органах та підрозділах внутрішніх справ (далі — ОВС).

  1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту"( 1060-12 ), "Про вищу освіту"( 2984-14 ), "Про міліцію"( 565-12 ), інших нормативно-правових актів МОН України та МВС України, що регламентують діяльність ВНЗ та ОВС у сфері підготовки фахівців.

  1.3. Невід'ємною складовою частиною практичної підготовки слухачів і курсантів денної форми навчання є практика в комплектуючих підрозділах МВС України, що здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, отриманих на певному етапі навчання відповідно до напряму, спеціальності (спеціалізації), набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь.

  1.4. Перелік видів практики для кожного напряму, спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах.

  Основними видами практики у ВНЗ є:

  1.4.1. Ознайомча практика:

  Проводиться для ознайомлення курсантів першого курсу з оперативно-службовою діяльністю ОВС, їх структурних підрозділів та служб. Метою практики є набуття курсантами практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам професії "міліціонер", у підрозділах головних управлінь, управлінь МВС України (далі — ГУМВС, УМВС) за місцем дислокації ВНЗ.

  Строк проведення ознайомчої практики — до 1 місяця (обсяг годин визначається навчальним планом).

  Завершується ознайомча практика складанням комплексного екзамену.

  1.4.2. Навчальна практика:

  Проводиться в навчальний та позанавчальний час зі слухачами та курсантами другого та третього курсів у формі залучення їх до охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, роботи оперативної (слідчо-оперативної) групи з обов’язковим урахуванням напряму, спеціальності та спеціалізації підготовки.

  Проходження навчальної практики курсантами другого курсу передбачає набуття практичних навичок роботи в підрозділах міліції громадської безпеки (патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, Державна автомобільна інспекція тощо), третього курсу (крім курсантів, строк навчання яких становить 3 роки) — у підрозділах кримінальної міліції та слідства.

  Навчальна практика слухачів ВНЗ проводиться на посаді, з якої особу направлено на навчання або на яку заплановано її призначення.

  Для проходження практики слухачі і курсанти направляються до ГУМВС, УМВС, якими вони були направлені на навчання чи за місцем дислокації ВНЗ, або до підрозділів поліції (міліції) закордонних країн, з якими укладено угоди про співпрацю.

  Під час проходження навчальної практики слухачі і курсанти можуть бути залучені до охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку. Підставами проведення такого виду навчальної практики є угоди між ВНЗ та відповідними ОВС.

  Строк проведення навчальної практики на другому (третьому) курсі — до 1 місяця (обсяг годин визначається навчальним планом).

  1.4.3. Стажування:

  Це завершальний етап підготовки майбутніх фахівців для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з напрямом, спеціальністю та спеціалізацією навчання і проводиться після опанування теоретичної частини навчального плану та перед складанням державних іспитів чи виконанням дипломної роботи (проекту).

  Для проходження стажування слухачі та курсанти випускного курсу направляються до ГУМВС, УМВС, у яких планується їх призначення після закінчення ВНЗ. Строк стажування — до 4 місяців (обсяг годин визначається навчальним планом).

  1.5. Під час практики (стажування) керівниками практики від ВНЗ та ОВС усебічно вивчаються ділові, моральні й особисті якості слухачів і курсантів для вирішення питань щодо здатності майбутнього фахівця виконувати функціональні обов'язки на відповідних посадах в ОВС.

  Зазначена інформація відображається у характеристиці.

  1.6. Зміст і послідовність проходження практики (стажування) визначаються програмою практики (стажування) (додаток 1), що розробляється ВНЗ згідно з навчальним планом та напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) за погодженням з представниками відповідних служб ОВС і затверджується керівником навчального закладу.

  У програмі практики (стажування) зазначаються: мета і завдання, права й обов'язки осіб, які беруть участь в організації і проведенні практики (стажування), перелік навичок, які повинні набути слухачі і курсанти, методичні рекомендації щодо їх виконання, зміст та порядок оформлення звітних матеріалів.

  1.7. Проходження практики (стажування) здійснюється на основі програми практики за індивідуальним планом (додаток 2) роботи слухача чи курсанта, який затверджується керівником відповідної кафедри ВНЗ.

  1.8. З метою забезпечення контролю за ходом виконання програми практики кожен слухач і курсант під час проходження практики (стажування) веде щоденник практики (додаток 3).

  Щоденник практики заповнюється курсантом (слухачем) особисто, крім розділу відгуку осіб, які перевіряли проходження практики (стажування).

  Формат бланка щоденника практики А5 (148х210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою карткового паперу.

  1.9. Додатковими видами практичної підготовки курсантів є залучення їх до:

 • участі в охороні громадського порядку;
 • роботи оперативних (слідчо-оперативних) груп підрозділів внутрішніх справ;
 • несення служби у складі добових нарядів із забезпечення діяльності ВНЗ та його структурних підрозділів.

  Додаткові види практичної підготовки курсантів проводяться факультативно. Сумарний час проведення зазначених видів практичної підготовки для курсантів другого (третього) курсів навчання протягом навчального року має складати кількість годин, визначених для чотирьох тижнів навчання (один місяць).

  ІІ. Організація, проведення і керівництво практикою (стажуванням)

  2.1. Організацію, проведення практики (стажування), контроль за її проходженням здійснюють керівники ВНЗ та ОВС, у розпорядження яких направлені слухачі та курсанти.

  2.2. Керівник ВНЗ для організації практики (стажування) видає наказ, яким визначає орган і підрозділ внутрішніх справ, у який буде направлено слухачів чи курсантів, їх кількість, призначає керівників, затверджує графіки здійснення контролю за її проходженням та забезпечує підготовку навчально-методичних матеріалів для її проведення.

  Витяги з наказу не пізніше ніж за сім днів до початку практики (стажування) направляються до відповідних ОВС.

  2.3. Керівник ОВС видає наказ про закріплення слухачів і курсантів за підрозділами, у яких буде організовано практику (стажування) і призначення керівників, та забезпечує контроль за її проходженням.

  Витяг з наказу про закріплення слухачів і курсантів за підрозділами і призначення керівників практики не пізніше ніж через сім днів після початку практики направляється до ВНЗ.

  2.4. Під час проходження практики (стажування) слухачі та курсанти підпорядковуються начальникові ОВС, у розпорядження якого вони направлені.

  2.5. Порядок проведення додаткових видів практичної підготовки, зазначених у пункті 1.9 розділу І цього Положення, визначається керівником ВНЗ, а облік часу роботи керівника практики — відповідно до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів МОН України та МВС України.

  Види практичної підготовки, які проводяться поза межами навчального закладу, організовуються на підставі угод з ОВС.

  2.5.1. З метою набуття практичних навичок слухачі і курсанти протягом навчального року можуть залучатися до участі в охороні громадського порядку за місцем розташування навчального закладу.

  Для участі слухачів і курсантів в охороні громадського порядку керівник ВНЗ видає наказ, у якому визначаються порядок та умови їх залучення до охорони громадського порядку, функції, що покладаються на них, особи, які здійснюють контроль, облік часу їх роботи. Контроль за організацією несення служби покладається на керівника ВНЗ.

  2.5.2. Практична підготовка слухачів і курсантів із залученням їх до роботи оперативних (слідчо-оперативних) груп ОВС проводиться в базовому практичному органі, який визначається наказом відповідного начальника ГУМВС, УМВС. Порядок та умови проходження практичної підготовки погоджуються керівником ВНЗ, його структурного підрозділу та начальником базового практичного органу.

  2.5.3. Залучення курсантів до роботи оперативних (слідчо-оперативних) груп ОВС здійснюється відповідно до розпорядчих документів, які визначають порядок роботи зазначених підрозділів.

  2.5.4. Керівник базового органу забезпечує проведення інструктажу слухачів і курсантів, призначення керівника (наставника) практики (стажування) та оцінює їх роботу.

  2.6. ВНЗ забезпечує:

  2.6.1. Своєчасне прибуття слухачів і курсантів для проходження практики (стажування) до ОВС та призначення керівників практики.

  2.6.2. Розроблення навчально-методичного забезпечення матеріалів для проведення практики (стажування), методичних рекомендацій для керівників практики та програм практики слухачів і курсантів.

  2.6.3. Завчасне інформування (не пізніше ніж за місяць до початку практики) ОВС про строки проведення практики та кількісний склад практикантів, направлення переліку питань для проведення вхідного/вихідного контролів знань.

  2.6.4. Проведення інструктажів зі слухачами та курсантами, які направляються для проходження практики (стажування).

  2.6.5. Надання слухачам та курсантам програми проходження практики, методичних рекомендацій щодо проходження практики в ОВС.

  2.6.6. Організаційні заходи перед виїздом слухачів і курсантів на практику і здійснення контролю за прибуттям слухачів та курсантів до ОВС для проходження практики.

  2.6.7. Ознайомлення слухачів і курсантів із системою інформування про хід практики (стажування). Контроль за виконанням ними індивідуальних планів практики (стажування) і визначеного розпорядку дня, своєчасність підготовки необхідної документації.

  2.6.8. Проведення інструктажів з відповідальними особами ОВС, до яких направляються слухачі і курсанти для проходження практики.

  2.7. Керівники практики від ВНЗ мають право:

  2.7.1. Здійснювати контроль за організацією та проходженням практики (стажування) слухачами і курсантами в ОВС та отримувати витяги з наказів про її організацію.

  2.7.2. Ознайомлюватися з індивідуальними планами практики (стажування), перевіряти ведення щоденників і надавати рекомендації про внесення в них змін.

  2.7.3. Вносити керівництву ОВС пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в організації практики (стажування).

  2.7.4. Вивчати умови організації та проведення практики (стажування) слухачів і курсантів, бути присутніми при проведенні інструктажів та доведення до їх відома заходів безпеки, контролювати виконання ними практичних дій.

  Брати участь у підбитті підсумків несення служби (виконання практичних дій) слухачами і курсантами.

  2.7.5. Уносити пропозиції керівництву відповідних ОВС щодо заохочення керівників практики з числа працівників ОВС.

  2.7.6. Отримувати інформацію у відповідних ОВС про діяльність випускників ВНЗ у регіоні.

  2.8. Керівники ОВС зобов’язані:

  2.8.1. Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) слухачів і курсантів, які прибувають на практику (стажування), створити належні умови для її проведення.

  2.8.2. Призначити наказом безпосередніх керівників практики (стажування) з числа осіб, рекомендованих керівництвом підрозділу, у якому планується проведення практики, закріпити слухачів і курсантів за керівниками практики (не більше двох слухачів чи курсантів за одним працівником). Копію наказу в триденний строк направити до відповідного ВНЗ.

  2.8.3. Забезпечити своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких розподілені слухачі і курсанти для проходження практики (стажування), про її строки, мету та порядок організації і проведення.

  2.8.4. Організувати своєчасне оформлення і видачу слухачам і курсантам на період практики (стажування) вкладишів до службового посвідчення (додаток 4), що підтверджують виконання обов'язків на конкретній посаді.

  2.8.5. Організувати проведення вхідного/вихідного контролю знань слухачів і курсантів до початку практики (стажування) та перед її захистом згідно з питаннями, що розроблені ВНЗ, і відповідно до вимог програм практики (стажування) і функціональних обов’язків за посадою, на якій вона проводиться.

  2.8.6. Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням практики (стажування), готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підбивати підсумки та аналізувати результати практики (стажування) з обов’язковим виставленням загальної оцінки. Копії підсумкових матеріалів направляти до відповідного ВНЗ.

  2.8.7. Забезпечити належні умови праці та побуту слухачів і курсантів під час проходження практики (стажування).

  2.8.8. Припинити проходження практики та направити слухача чи курсанта до ВНЗ (з письмовим повідомленням ВНЗ) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану практики (стажування), недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або порушення службової дисципліни.

  Забороняється залучати слухачів і курсантів до завдань, не передбачених програмою практики та виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість.

  2.9. Керівники підрозділів, у яких слухачі і курсанти проходять практику (стажування), зобов’язані:

  2.9.1. Забезпечити створення належних умов для виконання програм, індивідуальних планів практики (стажування) в повному обсязі та контроль за їх реалізацією.

  2.9.2. Призначити керівників практики (стажування) з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості.

  2.9.3. Представити слухачів і курсантів особовому складу підрозділу, роз'яснити їх правовий статус.

  2.9.4. Провести інструктажі зі слухачами і курсантами, ознайомити їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо.

  2.9.5. Проводити виховну роботу зі слухачами і курсантами.

  2.9.6. Забезпечити слухачів і курсантів робочими місцями, службовими бланками, літературою та за можливості створити для них необхідні житлово-побутові умови (забезпечити житлом, медичним обслуговуванням та харчуванням).

  2.9.7. Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня слухачів і курсантів час для роботи з законодавчими та нормативно-правовими актами (2-3 години на тиждень).

  2.9.8. Щотижня розглядати питання організації та проведення практики (стажування) слухачів і курсантів на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, передбачених у програмі практики, готувати пропозиції щодо її вдосконалення.

  2.9.9. Контролювати виконання вимог програми практики (стажування) слухачами і курсантами, індивідуальних планів практики (стажування) в повному обсязі.

  2.9.10. Погоджувати та надавати на затвердження керівництву відповідного ОВС звіти за результатами проходження практики (стажування) (копію звіту після затвердження надсилати до ВНЗ).

  2.9.11. Затверджувати характеристики на слухачів і курсантів.

  2.9.12. Розробляти за узгодженням з керівництвом ОВС розпорядок дня слухачів і курсантів, які проходять практику (стажування).

  2.10. Керівники практики (стажування) від ОВС зобов’язані:

  2.10.1. Ознайомити слухачів і курсантів з оперативною обстановкою на дільниці (об'єкті, у регіоні), характером і особливостями роботи.

  2.10.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до програми практики та індивідуального плану проходження практики (стажування), при цьому проводити роботу, спрямовану на формування в слухачів і курсантів навичок і вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених службових завдань.

  2.10.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі слухачів і курсантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження практики (стажування), дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо.

  2.10.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості слухачів і курсантів, їх ставлення до роботи.

  2.10.5. Узагальнювати підсумки практики (стажування) та подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ.

  2.10.6. Складати характеристики на слухачів і курсантів, затверджувати їх у керівництва підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики).

  У характеристиці мають відображатися обсяг та якість виконання програми практики (стажування) й індивідуального плану проходження практики (стажування), рівень підготовленості слухача і курсанта до виконання службових обов'язків, вміння реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; ставлення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до ВНЗ і долучаються до особових справ слухачів і курсантів.

  2.10.7. Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики (стажування).

  2.11. Слухачі і курсанти зобов'язані:

  2.11.1. Своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до відповідного ОВС.

  2.11.2. Виконувати передбачені програмою практики (стажування) завдання у визначені строки та скласти індивідуальний план роботи, який затвердити в керівника.

  2.11.3. Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці, техніки безпеки, установленого розпорядку дня.

  2.11.4. Ознайомлюватися із законодавчими та нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності ОВС, формами і методами роботи працівників. Засвоїти функціональні обов’язки за посадою, за якою проходять практику.

  2.11.5. Виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем проходження практики (стажування), дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці його проходження.

  2.11.6. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові практики (стажування) про виконану роботу.

  2.11.7. Відвідувати у встановленому порядку заняття зі службової та спеціальної підготовки.

  2.11.8. Підготувати звіт за результатами проходження практики (стажування) (додаток 5) та подати його на погодження і затвердження.

  2.12. Слухачі і курсанти мають право:

  2.12.1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою практики (стажування) та індивідуальними планами проходження практики.

  2.12.2. Підписувати від свого імені підготовлені за дорученням безпосереднього керівника практики (стажування) документи.

  2.12.3. За згодою безпосереднього керівника практики (стажування) користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному ОВС.

  2.12.4. Надавати пропозиції керівництву ОВС та ВНЗ щодо вдосконалення організації та проведення практики (стажування), а також діяльності структурних підрозділів.

  2.12.5. Повідомляти керівництво ВНЗ у випадках порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів МВС України та МОН України, цього Положення з боку керівництва ОВС за місцем проходження практики.

  ІІІ. Підбиття підсумків практики (стажування)

  3.1. Після закінчення практики (стажування) слухачі і курсанти подають до ВНЗ такі документи:

  ознайомчої та навчальної практик — щоденник, характеристику-відгук, звіт за результатами проходження практики ;

  стажування — індивідуальний план стажування, щоденник стажування, характеристика-відгук, звіт за результатами проходження стажування.

  3.2. Результати проходження практики (стажування) оцінюються комісіями з урахуванням попереднього вивчення звітних матеріалів, висновків керівників ОВС, у яких проводилася практика (стажування), доповідей слухачів і курсантів та їх відповідей на поставлені запитання.

  До складу комісії включаються керівники та досвідчені працівники ОВС, фахівці галузевих служб та викладачі відповідних кафедр ВНЗ за напрямом, спеціальністю (спеціалізацією).

  3.3. Результати захисту практики (стажування) також відображаються в атестаціях слухачів і курсантів та фіксуються в особових справах випускників ВНЗ.

  3.4. Захист результатів практики (стажування) здійснюється в ОВС в останні дні її проходження або у ВНЗ протягом перших десяти днів семестру, що починається після практики (стажування).

  3.5. Загальні підсумки практики (стажування) і заходи щодо її подальшого вдосконалення обговорюються на оперативних нарадах в ОВС, на засіданнях вчених рад і відповідних кафедр ВНЗ, загальних зборах курсантів.

  3.6. Слухачу, курсанту, який не виконав програму практики, отримав негативний висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під час захисту, керівником ВНЗ може бути надано право повторного її проходження в ОВС, за місцем дислокації ВНЗ, під час канікулярної відпустки. Після повторного проходження практики здійснюють її захист. У разі повторного невиконання програми практики, отримання негативного висновку про якість її відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики вони відраховуються з ВНЗ у встановленому законодавством порядку.

  Слухачі, курсанти, які отримали незадовільні оцінки за результатами захисту стажування, до складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) не допускаються як такі, що не виконали навчальний план.

  IV. Фінансове та матеріальне забезпечення практики (стажування)

  4.1. Виплата грошового забезпечення (посадових окладів) слухачам і курсантам під час проходження практики (стажування) та видача проїзних документів здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

  4.2. Транспортні витрати слухачів і курсантів, пов'язані з виконанням завдань під час проходження практики (стажування), відшкодовуються ОВС, у підпорядкування якого вони знаходяться.

  Начальник ДКЗ МВС України генерал-майор міліції

  М. М. Дивак

  Додаток 1 до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (пункт 1.6)

  ПРОГРАМА ( z1206-13 BF157.doc ) практики (стажування)

  Додаток 2 до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (пункт 1.7)

  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН( z1206-13 BF158.doc )

  Додаток 3 до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (пункт 1.8)

  ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ( z1206-13 BF159.doc )

  Додаток 4 до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (підпункт 2.8.4)

  ВКЛАДИШ ( z1206-13 BF160.doc ) до службового посвідчення

  Додаток 5 до Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (підпункт 2.11.8)

  ЗВІТ ( z1206-13 BF161.doc ) за результатами проходження практики (стажування)

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...