Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Правил поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, Міністерство доходів і зборів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 15.08.2013  № 357
 • Про затвердження Правил поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

  Відповідно до статті 3 Закону України( 4722-17 ) "Про правила етичної поведінки", підпункту 2 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України( 141/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013, та з метою формування корпоративної культури, забезпечення єдності та професіоналізму, дотримання стандартів етичної поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі — Правила), що додаються.

  2. Державному підприємству "Сервісно-видавничий центр Міністерства доходів і зборів України" забезпечити опублікування цього наказу у черговому номері офіційного видання Міністерства доходів і зборів України "Вісник податкової служби України".

  3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

  4. Керівникам структурних підрозділів Міндоходів, його територіальних органів ознайомити особовий склад із положеннями цих Правил і забезпечувати дотримання їх вимог.

  5. Департаменту персоналу (Сазонова Е. В.), Департаменту митної справи (Дороховський О. М.) проводити ознайомлення з Правилами осіб, які:

 • приймаються на постійну або тимчасову роботу до Міндоходів;
 • прибули до Міндоходів на стажування або для проходження практики та виконуватимуть функції, покладені на Міндоходів.

  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  В. о. Міністра

  В. С. Левицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міндоходів 15.08.2013 № 357

  ПРАВИЛА поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Правила поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі — Правила) встановлюють загальні вимоги до поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі — органів Міндоходів) під час виконання службових повноважень та у позаробочий час.

  Правила розроблено з урахуванням вимог законів України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), "Про правила етичної поведінки"( 4722-17 ), Загальних правил поведінки державного службовця( z1089-10 ), затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384, зі змінами.

  Метою Правил є:

 • забезпечення етики поведінки посадових осіб органів Міндоходів;
 • інформування фізичних та юридичних осіб про норми поведінки посадових осіб органів Міндоходів;

 • розширення можливостей впливу громадськості на оцінку та якість діяльності органів Міндоходів;
 • формування позитивного іміджу органів Міндоходів та репутації їх посадових осіб;
 • зміцнення авторитету та довіри громадян до органів Міндоходів.
 • Правила є загальними та поширюються на всіх посадових осіб органів Міндоходів.

  Кожен працівник при прийнятті на державну службу в органи Міндоходів ознайомлюється з Правилами, про що робиться відповідний запис у його особовій справі.

  Дотримання працівником Правил є обов'язковим та враховується при проведенні оцінювання результатів службової діяльності посадової особи органу Міндоходів, просуванні по службі, наданні характеристики чи рекомендації.

  Терміни, що використовуються в Правилах, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про правила етичної поведінки".

  Розділ II. ПРИНЦИПИ ЕТИКИ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ

  2.1. Принцип законності

  2.1.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані своїми діями дотримуватись та відстоювати Конституцію України( 254к/96-ВР ), закони та нормативно-правові акти України.

  2.1.2. Недопущення порушення законодавства з будь-яких мотивів повинно бути морально-етичною нормою поведінки посадових осіб органів Міндоходів.

  2.1.3. Морально-етичним обов'язком посадових осіб органів Міндоходів є не тільки особисте дотримання норм законодавства, але й активна протидія їх порушенням колегами.

  2.2. Принцип пріоритету прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

  2.2.1. Визнання, повага, дотримання й захист прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина є морально-етичним та професійним обов'язком посадових осіб органів Міндоходів.

  2.2.2. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані поважати честь та гідність будь-якої людини, її ділову репутацію, не проявляти свавілля або байдужість до правомірних вимог громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не допускати дискримінації одних осіб шляхом надання іншим непередбачених законодавством пільг або переваг.

  2.2.3. Посадові особи органів Міндоходів толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

  2.2.4. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян, у тому числі колег, що стала відома їм під час виконання службових обов'язків.

  2.3. Принцип компетентності, ефективності та відповідальності

  2.3.1. Посадові особи органів Міндоходів відповідають за дії, вчинені ними особисто, а також за дії, вчинені підлеглими за їх вказівкою, та зобов'язані:

 • сумлінно виконувати свої службові обов'язки;
 • компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати рішення органів державної влади, розпорядження і вказівки своїх керівників;

  відмовлятись від виконання доручень, що суперечать чинному законодавству України або становлять загрозу правам, що охороняються законодавством, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, інформувати про це свого керівника, а в разі наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу;

 • приймати рішення лише у межах своїх повноважень;
 • негайно інформувати свого керівника про недостатність ресурсів, навичок чи компетенції для виконання дорученої роботи;

  при виявленні помилок у своїй роботі, у роботі своїх підлеглих або колег негайно вживати заходів щодо їх виправлення;

 • не допускати зловживань та неефективного використання державної власності;
 • відповідати за рішення, ухвалені колегіально.
 • 2.3.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності, удосконалювати організацію своєї роботи, поліпшувати стан відповідності своїх знань, умінь і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

  2.4. Принцип об'єктивності, справедливості та неупередженості

  2.4.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані діяти у загальнонаціональних інтересах та не повинні використовувати своє службове становище в інтересах окремих осіб за рахунок інтересів інших осіб.

  2.4.2. Посадові особи органів Міндоходів діють об'єктивно, зокрема у відносинах з громадськістю, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

  2.4.3. Посадові особи органів Міндоходів повинні розглядати конфлікт між інтересами різних осіб неупереджено та виключно з позиції законних прав, загальноприйнятих у суспільстві уявлень про справедливість та моральні цінності.

  2.4.4. Посадові особи органів Міндоходів не повинні надавати привілеїв чи застосовувати обмеження за ознаками раси, кольором шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, мовними або іншими ознаками.

  2.4.5. Посадові особи органів Міндоходів не повинні публічно демонструвати свої релігійні або політичні переконання чи уподобання, симпатії, антипатії чи виняткову увагу до окремих осіб чи груп осіб.

  2.5. Принцип толерантності та лояльності

  2.5.1. Посадові особи органів Міндоходів толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

  2.5.2. Визначаючи головною метою діяльності органів Міндоходів служіння народу України та захист інтересів України, посадові особи органів Міндоходів зобов'язані:

  свідомо та добровільно дотримуватись установлених державою, окремими її органами й установами правил, норм та приписів;

  проявляти відданість, повагу і коректність до держави, її символіки, усіх державних і громадських інститутів;

 • підтримувати позитивний імідж органів Міндоходів, постійно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сприяти зміцненню довіри громадян до влади, утверджувати чесність, неупередженість та ефективність влади;

  утримуватись від публічних висловлювань, міркувань, оцінок та будь-яким іншим способом висловлювати свою думку, якщо вона принципово відрізняється від політики органів державної влади в цілому та політики Міндоходів, який вони представляють як посадові особи.

  2.5.3. Принцип лояльності стосується відношення посадових осіб органів Міндоходів до усіх гілок державної влади, усіх державних органів та державних службовців.

  2.5.4. Посадові особи органів Міндоходів не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

  2.5.5. Морально-етичним обов'язком посадової особи органу Міндоходів у випадку її принципової незгоди з політикою, яку проводить держава або конкретний орган Міндоходів, посадовою особою якого вона являється, є звільнення зі служби.

  2.6. Принцип публічності та відкритості

  2.6.1. Морально-етичним обов'язком посадових осіб органів Міндоходів є відкритість для суспільства їх службової діяльності, забезпечення доступності інформації про діяльність органів Міндоходів в обсягах та порядку, встановлених законодавством України.

  2.6.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні сприяти публічності та відкритості у діяльності Міндоходів та зобов'язані:

  вимагати надання повної та достовірної інформації, яка стосується вирішення питань, що належать до їх компетенції;

  пояснювати та обґрунтовувати свої рішення та (або) дії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами;

  надавати необхідну інформацію колегам, іншим державним службовцям та громадськості у порядку та за умов, передбачених законодавством України.

  2.7. Принцип політичної нейтральності

  2.7.1. Посадові особи органів Міндоходів повинні дотримуватись у своїй поведінці політичної нейтральності та зобов'язані:

  незалежно від своїх власних політичних поглядів сумлінно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог законодавства України;

 • не підписувати будь-які політичні або ідеологічні документи;
 • не брати участь як посадові особи в будь-яких політичних акціях;
 • не використовувати своє посадове становище в інтересах політичних партій, інших громадських організацій;

  не використовувати своє посадове становище для передвиборчої агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

  2.7.2. Морально-етичним обов'язком посадових осіб органів Міндоходів є виключення будь-якого впливу політичних партій або інших об'єднань громадян на виконання ними службових обов'язків та на рішення, які вони приймають.

  2.7.3. Посадові особи органів Міндоходів не повинні використовувати матеріальні, адміністративні та інші ресурси органів Міндоходів для досягнення будь-яких політичних цілей.

  2.8. Принцип конфіденційності

  Посадовим особам органів Міндоходів забороняється розголошувати довірену їм таємну, службову та конфіденційну інформацію, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або інтересах інших осіб, у тому числі і після звільнення з органів Міндоходів.

  Розділ III. УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

  3. Запобігання виникненню та усунення конфлікту інтересів

  3.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані:

 • чітко розмежовувати службову діяльність та приватне життя;
 • заявляти про наявність у них конфлікту інтересів;
 • вживати заходів для запобігання виникненню та усунення конфлікту інтересів.
 • 3.2. При прийнятті на державну службу в органи Міндоходів, призначенні на посаду, просуванні по службі та безпосередньому виконанні своїх службових обов'язків посадові особи органів Міндоходів зобов'язані письмово повідомити свого керівника про обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.

  Такими обставинами є приватний інтерес, тобто інтерес особи, зумовлений особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв'язку з членством особи або з її діяльністю, не пов'язаною з виконанням функцій держави, що впливає або може впливати на неупереджене та об'єктивне виконання службових обов'язків.

  3.3. Обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунені до прийняття на державну службу чи призначення на нову посаду.

  Неможливість усунення таких обставин є підставою для відмови у призначенні на посаду в органи Міндоходів або просуванні по службі.

  3.4. Якщо обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, виникають після призначення на посаду, посадова особа органу Міндоходів зобов'язана негайно у письмовій формі повідомити про це свого керівника та вжити термінових заходів для усунення таких обставин.

  Керівник, якого повідомлено про обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинен вжити заходів для недопущення його виникнення шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

  3.5. Посадовій особі органу Міндоходів рекомендується позбутись приватного інтересу, який може призвести до конфлікту інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

  3.6. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення посадової особи органу Міндоходів іншою особою та відсутності можливостей для її переведення на іншу посаду, керівник органу Міндоходів, де працює посадова особа, або його заступник відповідно до розподілу обов'язків у найкоротший строк (не більше одного робочого дня) приймає рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цією посадовою особою.

  У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до посадової особи органу Міндоходів щодо прийняття рішень про предмет конфлікту інтересів.

  3.7. Посадова особа органу Міндоходів не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням.

  3.8. Контроль здійснюється у такій формі:

  перевірка особою, визначеною керівником органу Міндоходів, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою органу Міндоходів з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

  розгляд справ та прийняття рішень посадовою особою органу Міндоходів у присутності особи, визначеної її керівником.

  3.9. Посадові особи органів Міндоходів не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб.

  Розділ IV. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА

  4. Обмеження щодо використання інформації та майна

  4.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов'язані ощадливо та ефективно використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і розпорядження якими входить до їх компетенції.

  4.2. Посадовим особам органів Міндоходів забороняється використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах та в цілях, не пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

  4.4. Використання посадовою особою органу Міндоходів службового майна та коштів у приватних цілях не допускається, крім випадків, коли на користування майном є дозвіл керівника органу Міндоходів, та за умови відшкодування посадовою особою відповідних витрат.

  Розділ V. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

  5.1. Запобігання і протидія корупції

  5.1.1. Посадові особи органів Міндоходів неухильно дотримуються обмежень і заборон, передбачених законами України "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), "Про державну службу"( 3723-12 ) та "Про правила етичної поведінки"( 4722-17 ), уникають дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції. Своєю поведінкою посадові особи мають демонструвати, що не терплять жодних проявів корупції, відкидати пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовувати службу і приватне життя.

  5.1.2. Посадова особа органів Міндоходів, яка має відомості про вчинення іншими посадовими особами порушень вимог, передбачених законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про державну службу" та "Про правила етичної поведінки", передає такі відомості безпосередньому керівнику (за наявності) або одному з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції.

  5.1.3. Керівники органів Міндоходів чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п'ятій статті 5 Закону України( 3206-17 ) "Про засади запобігання і протидії корупції".

  5.2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви)

  5.2.1. Морально-етичним обов'язком посадових осіб органів Міндоходів є неприпустимість створення приводу та підстав для вручення подарунка або іншого виду винагороди у зв'язку з виконанням службових обов'язків як під час їх виконання, так і в позаробочий час.

  5.2.2. Посадовим особам органів Міндоходів забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від фізичних або юридичних осіб:

  за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

 • якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.
 • 5.2.3. Посадові особи органів Міндоходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживають таких заходів:

 • відмовляються від такої пропозиції;
 • за можливості ідентифікують особу, яка зробила таку пропозицію;
 • залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег;
 • письмово повідомляють про таку пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або одного з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ) спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

  5.2.4. Якщо посадова особа органу Міндоходів виявила у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), вона зобов'язана невідкладно (не пізніше одного робочого дня) письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

  5.2.5. Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт, який підписується посадовою особою органу Міндоходів, яка виявила цю вигоду або дарунок (пожертву), та її безпосереднім керівником.

  У разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) виявляє посадова особа органу Міндоходів, яка є керівником, акт про виявлення цієї вигоди або дарунка (пожертви) підписує ця особа та особа, яка обіймає посаду заступника керівника органу Міндоходів.

  Забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) для використання в подальшому як доказу.

  5.2.6. Предмети неправомірної вигоди, дарунки (пожертви) зберігаються в органі Міндоходів до їх передачі відповідним органам.

  5.2.7. Посадові особи органів Міндоходів можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, зазначених у пп. 4.1.3, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року.

  5.2.8. Дарунки, одержані посадовими особами органів Міндоходів як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Розділ VI. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕТИКИ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

  6.1. Загальні правила поведінки посадової особи

  6.1.1. Посадові особи органів Міндоходів при виконанні службових обов'язків повинні керуватись такими положеннями:

 • дотримуватись культури мови та спілкування, не вживати нецензурних слів;
 • берегти свій робочий час та робочий час своїх колег, максимально обмежувати приватні телефонні розмови;

 • забезпечувати чистоту і порядок на робочому місці;
 • не вживати алкогольні напої у робочий час;
 • у разі необхідності прийому у робочий час ліків, які містять у своєму складі наркотичні чи психотропні речовини або речовини, що знижують ефективність роботи, повідомити про це безпосереднього керівника.

  6.1.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні дотримуватись правил носіння форменого одягу, встановлених Міндоходів, та завжди мати охайний вигляд.

  Морально недопустимо посадовій особі, вдягненій у формений одяг, купувати алкогольні напої та (або) вживати їх у публічних місцях, а також палити у місцях, спеціально не передбачених для цього.

  6.1.3. Посадові особи органів Міндоходів мають дотримуватись установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян.

  6.1.4. При спілкуванні з керівництвом посадові особи зобов'язані:

 • вислуховувати доручення не перериваючи, з подальшою постановкою необхідних питань для уточнення;
 • виконувати законні вказівки без зайвих розмов і суперечок, залишаючи за собою право мати власну думку з будь-якого питання і висловлювати її у ввічливій та коректній формі;

  у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполяганні на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу.

  6.1.5. Посадова особа органів Міндоходів, підозрювана або обвинувачена у скоєнні злочину або стосовно якої порушено кримінальну справу чи застосовано адміністративні санкції, повинна негайно проінформувати про це свого керівника.

  6.2. Взаємовідносини у колективі

  6.2.1. Взаємовідносини посадових осіб органів Міндоходів ґрунтуються на взаємній довірі, повазі, чесності, толерантності та тактовності.

  Неприпустимі прояви аморальної поведінки в колективі, такі як доноси, наклепи, підлабузництво, шантаж та погрози тощо.

  Посадові особи органів Міндоходів повинні підтримувати доброзичливі відносини в колективі, прагнути до співробітництва з колегами.

  6.2.2. Посадові особи не повинні порушувати права інших посадових осіб або надавати привілеї за ознаками національності, походження, мови, раси, статі, віку, соціального, матеріального чи сімейного стану, релігії, переконань, політичних та інших поглядів, посади, яку займає особа.

  6.2.3. Посадові особи органів Міндоходів повинні:

 • ввічливо та стримано поводити себе з колегами, поважати їхню думку;
 • бути самокритичними, визнавати свої помилки та намагатись їх виправити;
 • обговорювати та вирішувати непорозуміння, які виникають у службовий час, обговорюючи їх між собою, а не вирішивши їх — звертатись до свого керівника;

  не допускати принизливих висловлювань чи образ на адресу своїх колег, поширення неправдивих відомостей про інших осіб.

  6.2.4. Нетерпимість до інших посадових осіб органів Міндоходів може проявлятись виключно за наявності вагомих підстав. Неприпустимі при цьому безтактовність, брутальність, приниження людської гідності та умисна дискримінація.

  6.3. Вимоги до керівного складу

  6.3.1. Керівні посадові особи органів Міндоходів для формування морального клімату колективу, який ґрунтується на співробітництві та взаємній повазі, зобов'язані:

 • вживати заходів для додержання підлеглими професійної етики;
 • заохочувати участь підлеглих у вирішенні спільних проблем колективу;
 • організувати роботу колективу так, щоб службові обов'язки підлеглих були чітко розмежовані і кожний відповідав за доручену ділянку роботи;

 • запобігати виникненню конфліктних ситуацій у колективі, усувати причини непорозумінь;
 • заохочувати підлеглих до постійного підвищення свого професійного, інтелектуального та культурного рівня;

  забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих, присвоєння їм чергового звання або призначення на більш високу посаду;

  виховувати в підлеглих сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та приватного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів для скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;

  принципово реагувати на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями (зверненнями) громадян;

  у ставленні до підлеглих бути справедливими та вимогливими, бути прикладом у своїй службовій діяльності, поведінці та зовнішньому вигляді.

  6.3.2. При спілкуванні з підлеглими керівні посадові особи повинні:

 • чітко формулювати свої вимоги до виконавця, уважно вислуховувати звіти підлеглих;
 • зауваження про допущені підлеглими помилки та недоліки у їхній роботі висловлювати у коректній формі, за відсутності інших посадових осіб;

 • заохочувати підлеглих висловлювати власну думку та вислуховувати її.
 • 6.4. Поведінка посадових осіб органів Міндоходів у неробочий час

  6.4.1. У неробочий час посадові особи органів Міндоходів повинні:

  поводити себе відповідно до суспільних норм поведінки, аби своєю поведінкою не зашкодити репутації органів Міндоходів у суспільстві;

  не зловживати своїми повноваженнями, не використовувати документи, які підтверджують їх посаду та повноваження, з метою прийняття іншими особами сприятливих для них рішень, вчинення дій чи бездіяльності.

  6.4.2. Посадові особи не повинні зловживати алкогольними напоями, вживати психотропні або наркотичні речовини, крім випадків, коли це необхідно у лікувальних цілях.

  Розділ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ

  7. Контроль за дотриманням Правил

  7.1. Громадський контроль за дотриманням посадовими особами органів Міндоходів етики поведінки здійснюється за допомогою звернень громадян (об'єднань громадян) у відповідні державні органи та засоби масової інформації

  7.2. Посадові особи органів Міндоходів, які відповідно до займаних посад здійснюють керівництво іншими посадовими особами органів Міндоходів або контролюють їх роботу, зобов'язані у межах своїх повноважень вживати заходів з контролю за дотриманням ними цих Правил.

  Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ

  За порушення Правил посадові особи органів Міндоходів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  Директор Департаменту персоналу

  Е. С. Сазонова

  Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2013, 09, № 33

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: