Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 • 11.07.2013  № 2265
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1316/23848

  Про затвердження нової редакції Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній та про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України ,,Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг( 1070/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою вдосконалення регулювання ринків фінансових послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

  1. Унести зміни до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 5 грудня 2003 року № 152( z1252-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1252/8573, виклавши його у новій редакції, що додається.

  2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

  3. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  4. Це розпорядження набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

  5. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

  6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М. О.

  В. о. Голови Комісії

  В. Берлін

  Протокол засідання Комісії від 11.07.2013 № 56

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 05.12.2003 № 152 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.07.2013 № 2265)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1316/23848

  ПОЛОЖЕННЯ про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній

  I. Загальні положення

  1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

  місцезнаходження — фактичне місце ведення діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюються управління і облік;

  недостовірна інформація — дані про наявність розбіжностей у інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи, та/або дані про невідповідність цих документів інформації, наявній в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг), за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством;

  новостворений заявник — юридична особа, яка подала заяву для  внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) не пізніше тридцяти календарних днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про проведення державної реєстрації цієї юридичної особи;

  систематичне невиконання заходів впливу — невиконання або часткове невиконання протягом року двох або більше заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової компанії.

  Терміни „Державний реєстр фінансових установ", „відокремлений підрозділ", „заявник", „реєстраційна картка" вживаються у значеннях, наведених у Положенні про Державний реєстр фінансових установ( z0797-03 ), затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі — Положення про реєстр).

  2. Для цілей цього Положення фінансовими компаніями слід вважати фінансові установи (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів, фінансових установ, що здійснюють діяльність з переказу коштів, установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, а також фінансових установ — юридичних осіб публічного права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів), які надають фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до чинного законодавства віднесено до компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

  Дія цього Положення поширюється на фінансові установи — юридичні особи публічного права, визначені в главі 8 Господарського кодексу України( 436-15 ), крім тих, виключним видом діяльності яких є надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або залучених коштів.

  Дія пункту 1 розділу II, пунктів 1, 5 розділу ІІІ та пунктів 1 — 9 розділу IV цього Положення не поширюється на фінансові компанії, які можуть надавати фінансові послуги за умови отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг (далі — фінансові компанії — ліцензіати).

  3. Набуття заявником статусу фінансової установи, видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі — Свідоцтво), переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення інформації про фінансову компанію з Реєстру та анулювання Свідоцтва, унесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії, а також учинення інших реєстраційних дій здійснюються відповідно до Положення про реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

  4. Після отримання Свідоцтва та додатка до нього фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва встановленої форми згідно з додатком 1 до цього Положення та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії.

  Якщо відповідно до законодавства для надання певної фінансової послуги необхідно мати  ліцензію/дозвіл, фінансова компанія може надавати такі послуги лише після отримання відповідної(го) ліцензії/дозволу в порядку, встановленому законодавством. Такій фінансовій компанії додаток до Свідоцтва не видається.

  У додаток до Свідоцтва, з урахуванням встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг, Нацкомфінпослуг вносить такі види послуг:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 • фінансовий лізинг;
 • факторинг;
 • надання поручительств;
 • надання гарантій;
 • надання позик;
 • залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
 • У додаток до Свідоцтва також можуть бути внесені інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ), здійснення яких відповідно до законів України можливе без отримання ліцензій/дозволів.

  5. Свідоцтво та додаток до нього видаються Нацкомфінпослуг, підписуються Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг. Свідоцтво та додаток до нього видаються без зазначення строку дії та діють до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової компанії з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

  II. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні інформації до Реєстру

  1. Нацкомфінпослуг уносить інформацію про заявника до Реєстру, видає йому Свідоцтво разом із додатком до нього у разі, якщо заявник відповідає таким вимогам:

  1) в установчих документах заявника зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати заявник як виключний вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням можливості суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами заявника може передбачатися надання заявником послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законом;

  2) наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;

  3) наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

  4) наявність облікової та реєструючої системи, яка має відповідати вимогам, установленим  цим Положення;

  5) наявність у заявника на дату подання заяви власного капіталу в розмірі:

  не менше ніж 3 млн грн для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг, визначений у пункті 4 розділу I цього Положення;

  не менше ніж 5 млн грн для заявників, які планують надавати два та більше видів фінансових послуг, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення;

  6) відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ( z0955-04 ), затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);

  7) наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме:

  власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

  відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету);

  відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам, забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства та подання звітності до Нацкомфінпослуг;

  8) відсутність порушень законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, протягом року, що передує поданню заяви заявником до Нацкомфінпослуг.

  2. Нацкомфінпослуг уносить інформацію про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру у разі, якщо заявник та його відокремлений підрозділ відповідають таким вимогам:

  1) інформація про заявника внесена до Реєстру в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг;

  2) наявність у заявника власного капіталу в розмірі не менше ніж 7 млн  грн на дату подання заяви та відсутність у заявника невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу;

  3) наявність у відокремленого підрозділу керівника, який повинен:

 • мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
 • мати не менше ніж трирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на керівних посадах не менше двох років, зокрема, не менше одного року на ринках фінансових послуг;

  протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

  не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

  4) наявність у відокремленого підрозділу технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення внутрішнього обліку надання фінансових послуг, а саме:

 • власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
 • комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету);
 • відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг.

  3. Вимоги, зазначені в підпунктах 1 — 7 пункту 1 та пункті 2 цього розділу, мають виконуватися фінансовою компанією протягом усього строку дії Свідоцтва.

  III. Документи, які додаються заявником для внесення інформації до Реєстру

  1.Для внесення інформації до Реєстру та набуття статусу фінансової установи заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

  1) заяву про внесення інформації до Реєстру (далі — заява) згідно з додатком 2 до цього Положення;

  2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної на дату подання заяви редакції установчих документів;

  3) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою):

  фінансову звітність за останній календарний рік, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

  проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати.

  Новостворені заявники подають до Нацкомфінпослуг тільки підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс станом на будь-яку дату, що передує поданню заяви;

  4) аудиторський висновок щодо власного капіталу заявника, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов’язань з формування статутного (пайового) капіталу та відповідності власного капіталу заявника вимогам  законодавства станом на останній день місяця, що передує поданню заяви (крім новостворених заявників).

  Новостворені заявники подають аудиторський висновок щодо власного капіталу заявника, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов’язань з формування статутного (пайового) капіталу та відповідності власного капіталу заявника вимогам законодавства станом на будь-яку дату, що передує поданню заяви;

  5) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про відсутність взаємовідносин щодо права власності, заборгованості або іншого конфлікту інтересів з аудитором (аудиторською фірмою), який здійснив аудиторську перевірку заявника; 

  6) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність та відповідність вимогам законодавства системи бухгалтерського обліку, облікової та реєструючої системи;

  7) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства та встановлювати:

 • умови та порядок укладання договорів з клієнтами;
 • порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних з наданням фінансових послуг;
 • порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою;

  порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг;

  відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та виконання договорів;

 • опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи;
 • 8) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують складання екзамену на відповідність професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером заявника або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ( z0955-04 ), затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);

  9) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника.

  У разі призначення керівника та/або головного бухгалтера за сумісництвом заявник додатково подає засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії відповідних документів, що підтверджують призначення особи на посаду за сумісництвом.

  У разі обрання заявником такої форми ведення бухгалтерського обліку, як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як фізична особа — підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою заявник подає засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують наявність таких договірних відносин;

  10) довідку за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів „г" та „ґ" пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів „г" та „ґ" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ( z0955-04 ), затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;

  11) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у заявника власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та надання звітності до Нацкомфінпослуг;

  12) примірні договори з клієнтами щодо надання фінансових послуг, державне регулювання з надання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, які затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів та мають відповідати вимогам Цивільного кодексу України( 435-15 ), статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ) та іншим нормативно-правовим актам, що регулють діяльність з надання фінансових послуг.

  2. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру та набуття статусу фінансової установи:

  1) документи повинні бути викладені державною мовою;

  2) документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

  Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії;

  3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

  4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;

  5) строк, що минув з дати підписання всіх документів, що подаються заявником (крім документів, зазначених у підпунктах 2 — 4, 7, 8, 12 пункту 1 цього розділу), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

  3. Заявник забезпечує достовірність інформації, вказаної в усіх документах, поданих до Нацкомфінпослуг.

  У разі якщо документи підписані особою, яка виконує обов’язки керівника заявника (крім випадків, установлених законами), заявник повинен надати засвідчену у встановленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

  4. Фінансова компанія має право надавати певні види фінансових послуг через її відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про них до Реєстру.

  Фінансова компанія кожному відокремленому підрозділу присвоює внутрішній реєстраційний код згідно з внутрішньою системою реєстраційної кодифікації, при цьому код повинен мати 13 знаків, перші вісім знаків мають відповідати коду фінансової компанії за ЄДРПОУ, 9-й знак — крапка, 10 — 12-й знаки — порядковий номер відокремленого підрозділу компанії, 13-й знак — крапка.

  5. Фінансова компанія зобов’язана надати до Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів після:

  1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих згідно з підпунктами 2, 7, 12 пункту 1 цього розділу, -

  письмове повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням переліку змін;

 • документи, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;
 • 2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих згідно з підпунктом 2 пункту 6 цього розділу та/або пунктом 9 розділу IV цього Положення, -

  письмове повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням переліку змін;

 • документи, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;
 • відповідну(і) реєстраційну(і) картку(и) (у паперовій та електронній формах).
 • Повідомлення та всі документи, що додаються до повідомлення, повинні бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

  Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії.

  Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн.

  6. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

  1) заяву про внесення до Реєстру інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії згідно з додатком 4 до цього Положення;

  2) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення у паперовій та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн;

  3) копію документа, що засвідчує рішення заявника про створення відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника;

  4) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію документа, що підтверджує призначення особи на посаду керівника відокремленого підрозділу;

  5) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту керівника відокремленого підрозділу;

  6) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії трудових книжок керівника відокремленого підрозділу;

  7) довідку за підписом керівника відокремленого підрозділу про відсутність у керівника відокремленого підрозділу не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також про те, що він протягом останніх п’яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. Довідка повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;

  8) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у відокремленого підрозділу власного або орендованого приміщення, комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг;

  9) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника;

  10) підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс станом на останній день місяця, що передує поданню заяви.

  7. Документи, що подаються заявником для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, повинні бути оформлені з дотриманням вимог, визначених у підпунктах 1 — 4 пункту 2 цього розділу.

  Реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ повинна містити всі дані, передбачені додатком 5 до цього Положення.

  Дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційної картки.

  Строк, що минув з дати підписання всіх документів, що подаються заявником для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

  IV. Розгляд документів та внесення інформації щодо фінансових компаній до Реєстру

  1. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

  1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не вказані;

  2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

  3) документи подані не в повному обсязі.

  2. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. До письмового повідомлення додається копія рішення Нацкомфінпослуг про залишення  без розгляду заяви про внесення інформації до Реєстру.

  3. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

  4. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.

  5. Підставами для прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру є:

  1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про неї до Реєстру;

  2) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Положення.

  6. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про внесення інформації до Реєстру та документів, що додаються до неї, у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни та надати документи, які підтверджують відповідні зміни.

  У цьому разі рішення  про внесення інформації про заявника до Реєстру приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

  7. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного в пунктах 2 або 4 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для внесення інформації до Реєстру.

  8. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру видається заявникові в письмовій формі разом з копією відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У рішенні про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

  9. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру подає до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формах реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 6 до цього Положення.

 • 10 Реєстраційні карки юридичної особи повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:
 • викладені державною мовою;
 • містити всі дані, визначені додатком 6 до цього Положення;
 • реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів";

  дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційних карток;

  реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень.

 • 11. Реєстраційні картки юридичної особи подаються:
 • у паперовій формі разом із супровідним листом;
 • в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.

  Датою надходження до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки є:

  для реєстраційної картки в паперовій формі — дата реєстрації супровідного листа структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов’язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції;

  для реєстраційної картки в електронній формі — дата відправлення реєстраційних карток через веб-сторінку Реєстру, яка розміщена на офіційному веб-сайті Нацкомфінполуг в мережі Інтернет.

  12. У разі подання заявником до Нацкомфінпослуг реєстраціних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 10 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток.

  13. Заявник зобов’язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формах з дотриманням вимог пункту 11 цього розділу протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення від Нацкомфінпослуг.

  14. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформлює заявнику Свідоцтво не пізніше п’яти робочих днів з дати надходження реєстраційних карток до Нацкомфінпослуг.

 • 15. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру, якщо:
 • заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру не подав до Нацкомфінпослуг документа, визначеного в пункті 9 цього розділу, або не звернувся за отриманням оформленого Свідоцтва;

  заявник протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 13 цього розділу.

  16. Заява про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

  1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

  2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

  3) документи подані не в повному обсязі;

  4) на дату подання заяви інформація про заявника не внесена до Реєстру.

  17. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру є:

  1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником, для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру;

  2) невідповідність заявника або його відокремленого підрозділу згідно з поданими документами вимогам цього Положення;

  3) наявність у заявника на дату подання заяви невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих заходів впливу.

  18. У разі прийняття рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати подання документів для включення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Реєстру направляє заявнику довідку про внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Реєстру (далі — Довідка про відокремлений підрозділ) згідно з додатком 7 до цього Положення.

  19. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру та документів, що додаються до неї, у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни та надати документи, які підтверджують відповідні зміни.

  У цьому разі рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

  20. У разі зміни найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу фінансова компанія має подати до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з дня прийняття згідно з установчими документами заявника відповідного рішення такі документи:

  1) заяву про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ згідно з додатком 8 до цього Положення;

  2) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення в паперовій та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн;

  3) копію документа, що засвідчує рішення фінансової компанії про зміну найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

  4) оригінал Довідки про відокремлений підрозділ;

  5) у разі зміни місцезнаходження — відомості про наявність власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, а саме: телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та ведення внутрішнього обліку за наданням фінансових послуг у довільній формі;

  6) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника.

 • 21. Заява про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ залишається без розгляду, якщо:
 • 1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

  2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

  3) документи подані не в повному обсязі.

  22. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ та всіх документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Довідки про відокремлений підрозділ, що була переоформлена, та видає нову Довідку про відокремлений підрозділ з урахуванням змін, зазначених фінансовою компанією, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

  23. У разі наявності підстав, визначених пунктом 21 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ приймає рішення про залишення цієї заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі фінансову компанію із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

  24. У разі ліквідації відокремленого підрозділу фінансова компанія зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру такі документи:

  1) заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу заявника з Реєстру, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

  2) копію документа, що підтверджує рішення заявника про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;

  3) оригінал Довідки про відокремлений підрозділ;

  4) копію ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої відокремленому підрозділу (у разі наявності).

  25. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати подання відповідної заяви Нацкомфінпослуг вносить інформацію про ліквідацію відокремленого підрозділу заявника до Реєстру та письмово повідомляє про це фінансову компанію.

  26. Переоформлення Свідоцтва здійснюється відповідно до Положення про реєстр з одночасним переоформленням додатка до Свідоцтва (у разі наявності).

  Анульоване свідоцтво та додаток до нього не повертаються заявнику.

 • 27. Підставами для заміни додатка до Свідоцтва є:
 • 1) зміна виду фінансової послуги;

  2) розширення переліку видів фінансових послуг, що відповідно до нормативно-правових актів може та має намір надавати фінансова компанія;

  3) скорочення переліку фінансових послуг.

  28. Додаток до Свідоцтва підлягає анулюванню за заявою фінансової компанії у разі прийняття нею рішення про надання фінансових послуг, які відповідно до законодавства можуть надаватись лише за умови отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг.

  29. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку із зміною виду фінансової послуги та/або розширенням переліку видів фінансових послуг фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:

  1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва згідно з додатком 9 до цього Положення, яка має містити причини такої заміни;

  2) підтверджену аудитором (аудиторською фірмою):

  фінансову звітність за останній календарний рік, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

  проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати;

  3) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії  внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які має право надавати фінансова компанія;

  4) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної редакції установчих документів;

  5) оригінал додатка до Свідоцтва.

  30. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку із скороченням переліку фінансових послуг або анулювання додатка до Свідоцтва у зв’язку з прийняттям фінансовою компанією рішення про надання фінансових послуг, які відповідно до законодавства можуть надаватись лише після отримання відповідної(го) ліцензії/дозволу, фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:

  1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва згідно із додатком 9 до цього Положення, яка має містити причини заміни, або заяву про анулювання додатка до Свідоцтва згідно з додатком 10 до цього Положення;

  2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної редакції установчих документів;

  3) оригінал додатка до Свідоцтва.

  31. Підставою для прийняття рішення про відмову в заміні додатка до Свідоцтва або про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва є:

  1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для заміни додатка до Свідоцтва або для анулювання додатка до Свідоцтва;

  2) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Положення (у випадку подання документів для заміни додатка до Свідоцтва).

  32. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для заміни додатка до Свідоцтва або для анулювання додатка до Свідоцтва:

 • документи повинні бути викладені державною мовою;
 • документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

  Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника;

  документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень.

  33. Заява про заміну додатка до Свідоцтва або заява про анулювання додатка до Свідоцтва залишається без розгляду, якщо:

  1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не вказані;

  2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;

  3) документи подані не в повному обсязі.

  34. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 32 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про заміну додатка до Свідоцтва або заяви про анулювання додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

  35. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва або залишення без розгляду заяви про анулювання додатка до Свідоцтва, заявник може подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява розглядається в порядку, установленому цим Положенням.

  36. Накомфінпослуг повертає  заявнику оригінал додатка до Свідоцтва протягом п’яти робочих днів з дати прийняття  одного з таких рішень: про залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва, про залишення без розгляду заяви про анулювання додатка Свідоцтва, про відмову в заміні додатка до Свідоцтва, про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва.

  37. За відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про заміну додатка до Свідоцтва або про відмову в заміні додатка до Свідоцтва.

  38. За відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про анулювання додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про анулювання додатка до Свідоцтва або про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва.

  39. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про заміну додатка до Свідоцтва подає до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формі реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 6 до цього Положення.

  40. Реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу оформлюються та подаються відповідно до вимог пунктів 10 — 13 цього розділу.

  41. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформлює заявнику новий додаток до Свідоцтва не пізніше п’яти робочих днів з дати їх надходження до Нацкомфінпослуг.

  42. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про заміну додатка до свідоцтва та протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про скасування рішення про заміну додатка до Свідоцтва повертає поданий заявником оригінал додатка до Свідоцтва, якщо:

  заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про заміну додатка до Свідоцтва не подав до Нацкомфінпослуг документа, визначеного в пункті 39 цього розділу, або не звернувся за отриманням нового додатка до Свідоцтва;

  завник протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 13 цього розділу.

  V. Вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній

  1. Облікова та реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг у електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення фінансовою компанією журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі — журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі — картки обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

  2. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та має обов’язково містити таку інформацію:

  1) номер запису за порядком;

  2) дату та номер укладеного договору в хронологічному порядку;

  3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) — споживача фінансових послуг;

  4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) — споживача фінансових послуг;

  5) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової компанії;

  6) дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).

  3. Картки обліку виконання договорів мають містити:

  1) номер картки;

  2) дату укладення та строк дії договору;

  3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) — споживача фінансових послуг;

  4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) — споживача фінансових послуг;

  5) вид фінансового активу, який є предметом договору;

  6) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

 • дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;
 • суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;
 • суму винагороди;
 • суму інших нарахувань згідно з умовами договору;
 • загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки;
 • графік отримання грошових коштів від клієнта фінансової компанії за умови, що договором про надання фінансових послуг передбачений обов’язок клієнта здійснювати передання грошових коштів фінансовій компанії за графіком;

  7) реквізити документа(ів), який(і) підтверджує(ють) виконання зобов’язань сторін за договором про фінансову послугу (дата та номер платіжного документа, акт виконаних робіт тощо).

  4. Журнал та картки обліку в електронній формі ведуться фінансовою компанією з обов’язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу державних органів в межах їх повноважень. Фінансова компанія має зберігати інформацію із журналу та карток обліку виконання договорів в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

  У разі необхідності фінансова компанія може доповнити журнал та картки обліку додатковою інформацією, крім визначеної у пунктах 6 та 7 цього розділу.

  5. Облікова та реєструюча система фінансових компаній, що надають фінансові послуги, здійснення яких передбачає отримання ліцензії/дозволу відповідних державних органів, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами таких органів.

  6. Договори на здійснення діяльності з надання фінансових послуг зберігаються окремо за кожним видом діяльності протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань сторін договору або відмови від договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів вони зберігаються разом з відповідними договорами. Про виконання взаємних зобов’язань сторін за договором має складатись акт виконаних робіт, який підписується всіма сторонами договору.

  7. Облікова та реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати формування інформації та складання звітності фінансової компанії.

  VІ. Видача дубліката додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ

  1. Підставами для видачі дубліката додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ є:

  1) втрата додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ;

  2) пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ.

  2. У разі втрати або пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

  1) заяву про видачу дубліката додатка до Свідоцтва згідно з додатком 11 до цього Положення або заяву про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ згідно з додатком  12 до цього Положення;

  2) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ (у разі втрати додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ);

  3) оригінал додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ (у разі пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ).

  3. Заява про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або заява про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ залишаються без розгляду, якщо документи, що додаються до них, подані не в повному обсязі.

  4. Щодо прийнятого Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва без розгляду або рішення про залишення заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення відповідних заяв без розгляду в строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження цих заяв до Нацкомфінпослуг.

  5. Після усунення причин, що стали підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва без розгляду або рішення про залишення заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ без розгляду, заявник може повторно подати нову заяву про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або нову заяву про видачу дубліката Довідки разом з документами, визначеними в пункті 2 цього розділу, які розглядаються Нацкомфінпослуг у встановленому цим Положенням порядку.

  6. Нацкомфінпослуг видає дублікат додатка до Свідоцтва або дублікат Довідки про відокремлений підрозділ протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ та всіх необхідних документів, що додаються до цих заяв.

  VII. Порядок виключення фінансової компанії з Реєстру

  1. Рішення про виключення інформації про фінансову компанію з Реєстру може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

  1) заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру згідно з додатком 13 до цього Положення.

  До заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру повинні додаватися такі документи:

  копія рішення органу управління фінансової компанії про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою заявника;

 • підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс заявника за останній звітний період;
 • оригінал Свідоцтва;
 • 2) припинення юридичної особи, крім перетворення;

  3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення інформації до Реєстру;

  4) систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової компанії;

  5) встановлений перевіркою факт відсутності фінансової компанії за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

  2. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти робочих днів з дати виявлення підстав для виключення інформації про фінансову установу з Реєстру приймає рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, яке видається (надсилається) заявнику із зазначенням підстав виключення не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

  3. Рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру може бути оскаржено в суді.

  4. Рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет та протягом десяти робочих днів — у друкованих засобах масової інформації, визначених Нацкомфінпослуг.

  VIII. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення фінансовими компаніями

  1. Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових компаній, частиною якого є контроль за додержанням вимог цього Положення, здійснюється Нацкомфінпослуг.

  2. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом моніторингу звітності учасників ринків фінансових послуг, безвиїзних перевірок та виїзних перевірок (інспекцій).

  Директор департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями

  Павленко Г. Ф.

  Додаток 1 до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встанов

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...