Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 02.12.2013  № 2543/5
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2013 р. за № 2049/24581

  Про затвердження Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

  Відповідно до пункту 6 Положення про Державну пенітенціарну службу України( 394/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 394, пунктів 47( 114-91-п ), 48 розділу V Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року № 114, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України ( z2049-13 ), що додається.

  2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С. М. та департамент по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби (Зінченко С. А.).

  Міністр

  Олена Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 02.12.2013  № 2543/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2013 р. за № 2049/24581

  ПОРЯДОК проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

  І. Загальні положення

  1. Атестація осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — особи рядового і начальницького складу) проводиться з метою підвищення ефективності їх службової діяльності, поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, ініціативності, творчої активності та відповідальності за доручену справу.

  2. Завданням атестації осіб рядового і начальницького складу є:

  оцінка ділових, професійних, особистих якостей, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, стану фізичної підготовки;

 • визначення відповідності посадам, які вони займають;
 • стимулювання творчої активності та відповідальності за доручену справу;
 • визначення перспектив службової кар’єри, запобігання вчиненню протиправних дій;
 • виявлення таких осіб, які неспроможні виконувати покладені на них завдання.
 • 3. Атестацію осіб рядового і начальницького складу забезпечує посадова особа начальницького складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це (далі — начальник) перед старшим прямим начальником на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принциповості, гласності та об’єктивності в оцінці їх оперативно-службової діяльності.

  4. Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться:

 • на кожній із займаних посад — через 4 роки;
 • при призначенні на вищу посаду;
 • при переміщенні на нижчу посаду;
 • при звільненні з Державної кримінально-виконавчої служби України (крім випадків звільнення за віком, через хворобу, через обмежений стан здоров’я).

  Строки атестації визначаються Головою Державної пенітенціарної служби (далі — ДПтС).

  5. Не підлягають атестації особи рядового і начальницького складу жіночої статі під час перебування у відпустках у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною, а також чоловічої статі, яким надана відпустка у зв’язку з доглядом за дитиною. Такі особи рядового і начальницького складу підлягають атестації не раніше ніж через рік після їх виходу на службу.

  6. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають у тривалих закордонних відрядженнях, підлягають атестації на загальних підставах після повернення з відрядження.

  7. Позачерговій атестації не підлягають особи рядового і начальницького складу, строк попередньої атестації яких не перевищує одного року, крім випадків, коли особі рядового чи начальницького складу за результатами попередньої атестації встановлений конкретний строк для усунення недоліків.

  ІІ. Атестаційна комісія

  1. Атестацію осіб рядового і начальницького складу проводить атестаційна комісія — дорадчий орган ДПтС, територіального органу управління ДПтС, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу, закладу охорони здоров’я, що належать до сфери управління ДПтС, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — органи і установи).

  2. Рішення про утворення чи ліквідацію атестаційної комісії, її кількісний та персональний склад, положення про неї затверджують Голова ДПтС, керівник органу чи установи.

  3. До складу атестаційної комісії входять:

  голова комісії — Голова ДПтС (перший заступник Голови ДПтС), керівник органу чи установи (перший заступник керівника органу чи установи);

  члени комісії — начальники структурних підрозділів ДПтС, органу чи установи та за згодою представники громадських організацій, засобів масової інформації;

 • секретар комісії.
 • 4. У ДПтС створюється центральна атестаційна комісія, яка:

 • проводить атестацію керівників органів і установ;
 • розглядає спірні питання щодо атестації осіб рядового і начальницького складу ДПтС, органів і установ.

  5. Атестаційна комісія на підставі всебічної оцінки ділових, професійних, моральних та особистих якостей осіб рядового і начальницького складу надає пропозиції для вирішення питань щодо добору кадрів в апарат ДПтС та на керівні посади в органах і установах, формування кадрового резерву на відповідні посади, робить висновки про відповідність займаній посаді цих осіб і дає рекомендації щодо подальшого проходження ними служби.

  ІІІ. Порядок складання атестаційного листа

  1. На особу рядового чи начальницького складу, яка підлягає атестації, безпосередній начальник цієї особи складає атестаційний лист за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, робить свій висновок у відповідному розділі цього листа, знайомить особу рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, зі змістом атестаційного листа та передає його для розгляду старшому начальнику.

  2. Безпосередній начальник складає атестаційний лист на особу рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців.

  Якщо на час складання атестаційного листа начальник не має тримісячного строку спільної служби з особою рядового чи начальницького складу, то такий лист складається заступником безпосереднього начальника або старшим прямим начальником, які мають строк спільної служби із зазначеною особою понад 3 місяці.

  3. На особу рядового чи начальницького складу, яка отримала нове призначення з вибуттям із підлеглості попередньому начальнику або переведена за власним бажанням за три місяці і менше до початку атестації, атестаційний лист складається за новим місцем служби з урахуванням характеристики на цю особу, отриманої при прийнятті її на нову посаду.

  4. В атестаційному листі про особу рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, зазначаються такі відомості:

  теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості;

 • результати службової діяльності згідно з функціональними обов’язками;
 • дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі та іншими особами, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, мати авторитет у колективі;

  прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінку поза службою;

 • володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них;
 • культура в роботі та прагнення підвищувати свій освітній і культурний рівень;
 • стан здоров’я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;

 • основні найхарактерніші недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;
 • інші дані, які заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

  В атестаційному листі випускника навчального закладу, що належить до сфери управління ДПтС, зазначається також його успішність із провідних дисциплін навчального курсу та даються рекомендації щодо його призначення на відповідну посаду.

  5. При складанні атестаційного листа безпосередній начальник:

  аналізує стан проходження служби, професійної та спеціальної підготовки, а також показники службової діяльності особи рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію;

  проводить з особою рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, бесіду щодо проходження служби, підвищення рівня професійних знань, дає необхідні поради та рекомендації стосовно стану поліпшення самопідготовки і стану справ із виконання службових обов’язків.

  6. У разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, особа рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, в триденний строк викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті керівнику безпосереднього начальника.

  У таких випадках керівник безпосереднього начальника протягом 10 днів організовує проведення додаткової перевірки і готує висновок по суті заперечень, із яким ознайомлюється особа рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію.

  7. Старший начальник всебічно розглядає зміст атестаційного листа особи рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, з’ясовує відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності, особистих, професійних та ділових якостей і робить свій висновок у відповідному розділі атестаційного листа.

  8. Атестаційний лист після розгляду керівником безпосереднього начальника передається на розгляд до атестаційної комісії.

  IV. Порядок організації та проведення атестації

  1. Організаційні заходи щодо підготовки та проведення атестації розробляються кадровим підрозділом ДПтС, органу чи установи й оголошуються наказом Голови ДПтС, керівника органу чи установи і передбачають:

 • створення атестаційної комісії;
 • складання плану атестації осіб рядового і начальницького складу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

 • складання списків осіб рядового і начальницького складу, які підлягають атестації;
 • доведення до осіб рядового і начальницького складу плану проведення атестації;
 • прийняття заліків у осіб рядового і начальницького складу, які мають низькі показники з бойової та службової підготовки, а також проходження ними медичного обстеження.

  2. Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться в такому порядку:

  особа рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, заздалегідь попереджається про час та місце засідання атестаційної комісії;

  атестаційна комісія розглядає атестаційний лист особи рядового чи начальницького складу на своєму засіданні у присутності особи, яка проходить атестацію. Атестаційна комісія має право робити запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються службової діяльності особи рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію;

  якщо особа рядового чи начальницького складу, яка підлягає атестації, не з'явилася на засідання атестаційної комісії без поважних причин, комісія проводить атестування за її відсутності, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання атестаційної комісії та атестаційному листі. Витяг із протоколу засідання атестаційної комісії разом із атестаційним листом долучаються до особової справи особи рядового чи начальницького складу.

  3. На підставі всебічного розгляду показників служби, професійної компетентності особи рядового чи начальницького складу і її ділових та особистих якостей комісія шляхом відкритого голосування приймає одне з таких рішень:

 • займаній посаді відповідає;
 • займаній посаді не відповідає;
 • гідний присвоєння першого спеціального звання (із зазначенням, якого спеціального звання) середнього начальницького складу (для випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС).

  Одночасно комісія надає одну з таких рекомендацій:

 • заслуговує на висунення на вищу посаду (на яку саме);
 • заслуговує на зарахування до резерву кадрів на висунення на вищу посаду (на яку саме);
 • заслуговує направлення до вищого навчального закладу для навчання;
 • підлягає переміщенню на іншу посаду із зазначенням мотивів та обґрунтуванням можливої потреби в направленні на перепідготовку;

  підлягає переміщенню з вищої посади на нижчу з викладенням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначити;

  підлягає звільненню з Державної кримінально-виконавчої служби України через службову невідповідність.

  У висновку атестаційної комісії разом із визначенням відповідності особи рядового чи начальницького складу, яка проходить атестацію, займаній посаді і викладенням рекомендацій про її подальше службове використання зазначаються недоліки в службі та в особистій поведінці, яких вона повинна позбутися, встановлюється строк для їх усунення.

  4. Висновок атестаційної комісії приймається більшістю голосів її членів за наявності на засіданні не менше двох третин від числа членів комісії і підписується головою комісії та секретарем.

  Підсумки голосування заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписують голова комісії та секретар.

  Протокол засідання атестаційної комісії затверджується начальником, якому надано право на приймання та звільнення осіб рядового і начальницького складу з Державної кримінально-виконавчої служби України, або посадовою особою, що виконує його обов’язки.

  5. Особа рядового чи начальницького складу, яка за висновком атестаційної комісії має низькі показники оперативно-службової діяльності та фізичної підготовки, не приділяє уваги підвищенню знань та професійної майстерності, склала залік зі службової та бойової підготовки на оцінку "незадовільно", порушує порядок і правила, встановлені чинним законодавством України, визнається такою, що не відповідає займаній посаді.

  6. Затверджений атестаційний лист у тижневий строк надсилається до органу чи установи за місцем проходження служби особою рядового чи начальницького складу, яка пройшла атестацію, для оголошення її результатів.

  7. Безпосередній начальник після отримання атестаційного листа особи рядового чи начальницького складу, яка проходила атестацію, оголошує результати атестації цієї особи за місцем служби.

  Особі рядового чи начальницького складу, яка була відсутня на службі з поважних причин, результати атестації оголошуються після її прибуття до місця служби.

  8. Особа рядового чи начальницького складу, яка пройшла атестацію, знайомиться з висновком атестаційної комісії та у відповідному розділі атестаційного листа згідно з додатком 1 до цього Порядку ставить свій підпис і дату.

  Атестаційний лист у десятиденний строк подається до підрозділу по роботі з персоналом органу чи установи та долучається до особової справи цієї особи рядового чи начальницького складу.

  9. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа рядового чи начальницького складу після засідання атестаційної комісії протягом 10 календарних днів із часу оголошення цього висновку подає мотивований рапорт до центральної атестаційної комісії ДПтС, який підлягає розгляду в місячний строк із дня його подання.

  V. Реалізація висновків атестації

  1. Начальники всіх рівнів або посадові особи, що виконують їх обов’язки (далі — посадові особи), у двомісячний строк забезпечують реалізацію висновків атестаційної комісії.

  Посадові особи, винні в несвоєчасній реалізації висновків атестаційної комісії, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

  2. Особи рядового і начальницького складу, рекомендовані атестаційною комісією для призначення на вищі посади, зараховуються до кадрового резерву, а особи рядового і начальницького складу, яким рекомендовано отримати відповідну освіту, — до списків кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів.

  3. Керівник органу чи установи у двомісячний строк із дня затвердження висновку атестаційної комісії приймає рішення щодо:

 • зміни встановленого розміру посадового окладу та розмірів додаткових видів грошового забезпечення;
 • особи рядового чи начальницького складу, яка за висновком атестації підлягає переміщенню на нижчу посаду, переведенню по службі або звільненню з Державної кримінально-виконавчої служби України.

  Після закінчення двомісячного строку із дня затвердження висновку атестаційної комісії переміщення на нижчу посаду або звільнення зі служби не допускається. Час перебування особи рядового і начальницького складу у відпустці або на лікуванні у двомісячний строк не зараховується.

  4. Після ознайомлення особи рядового чи начальницького складу, яка пройшла атестацію, з висновком атестаційної комісії атестаційний лист у десятиденний строк подається в установленому порядку до підрозділу по роботі з персоналом органу чи установи та долучається до особової справи цієї особи.

  5. За результатами атестації складається звіт про підсумки атестації осіб рядового і начальницького складу органу чи установи за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який надсилається до департаменту по роботі з персоналом ДПтС.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  О. В. Анохін

  Додаток 1 до Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (пункт 1 розділу ІІІ)

  АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ( z2049-13 BF126.doc )

  Додаток 2 до Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (пункт 1 розділу ІV)

  ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________ (посада, спеціальне звання,

  ___________________________ прізвище та ініціали керівника органу,

  ___________________________ установи)

  __________ _________ 20____ р.

  ПЛАН атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України _________________________________________________ (найменування органу, установи)

  № з/п

  Спеціальне звання, прізвище, імя, по батькові та посада особи, яка підлягає атестації

  Дата проходження останньої атестації

  Дата підготовки атестаційного листа

  Дата атестації атестаційною комісією

  Дата затвердження атестаційного листа

  Відмітка про затвердження атестаційного листа

  Відмітка про оголошення рішення атестації

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  ______________________ (підпис керівника підрозділу по роботі з персоналом)

  ______________20____р.

  Додаток 3 до Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (пункт 5 розділу V)

  ЗВІТ про підсумки атестації осіб рядового і начальницького складу ___________________________________________ (найменування органу, установи) за ________________________ рік

  (осіб)

  № з/п

  Найменування органу, установи

  Усього підлягає атестації

  Фактично атестовано

  Проходження атестації

  Реалізація висновків атестаційної комісії

 • займаній посаді відповідає
 • займаній посаді не відповідає
 • пропозиції атестаційної комісії
 • усього
 • заслуговує висунення на вищу посаду
 • заслуговує зарахування до резерву на висунення на вищу посаду
 • направити на навчання
 • підлягає ротації
 • усього
 • перевести на нижчу посаду
 • підлягає звільненню через службову невідповідність
 • висунуто
 • звільнено
 • переведено на нижчі посади
 • ______________________ (підпис керівника підрозділу по роботі з персоналом)

  ______________20____р.

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: